گمنام

 

انجا فراز تربت ارام وکوچکی

یک شعله درسیاهی شب سوی اسمان

اواز میدهد

این شعله راز چیست که در پردهء سکوت

تکرار می شود ؟

انجا مقام کیست که فریاد ګرم او

درکربلای عرش خدا چون حقیقتی

هموار می شود ؟

شاید جوانی ایست

یا توغ ارزوی جوانمرګ کودکی ایست

 که بر دار می شود .