فاجعه

حدیث جنګل تر٬ قصه تبر همه جا
غم شکنجه مرغان درسفر همه جا

شکسته قامت باغ وخمیده سرو بخاک
نشان جنګل افتاده از کمر همه جا

 ستاره مرثیه مرګ باغبان میخواند
شب شهادت ان نخل بار ورهمه جا

 سکوت بغض جداییست درشبانه باغ
شګفته غنچه ګمنام اشک تر همه جا

 چه فاتحانه رسولان بعثت شب ها
بګوش فاجعه بستند این خبر همه جا