دزولنو نښې دې

ستا په مسکا کي دغو ټی دغوړيدو   نښي  دی
زما  په زړګی  کی  د سودا دلګيدو  نښی    دی

ګلان خوشحاله شی دا ستا په راتګ ښکي باغ ته
په هره پاڼه  کی  يی  ستا  د  اننګو     نښی    دی

زما   زړ ګی   لکه لاله ګل راته داغ په  زړه   شو
هر داغ  يی ستا  د شو خو سترګو  د بڼو نښی دی

د  خيال  دنيا می د کا بل غوندی  زخمی زخمی ده
کنډ ر کنډ ر  دی   ټول  د   بدو  خاترو   نښی  دی

چا  چی  د خپل د  و طن    لعل  او زمرد   تالاکړل
دا  بل سه   ندی  د ايمان  د   خر څيد و  نښی دی

د يورپ  انجونی ستا په لعل  او زمرد سينګار دی
مظلوم  افغان  پښو  کی تڼا کو  د  چا پو  نښی  دی

د   بل   په  ربل  او  ډالر   باندی   مغروره   اشنا
خير دی نڅيږ ه  چی دا  ستا  د نڅيد و    نښی   دی 

د  ليلی    دشتی  ته     په  کومه   سترګه    وګورمه
ارمان  ارمان    زما    دزړه   د  چويدو   نښی     دی

په  بد    ما شانو    اوباشانو     وطن    چا    جوړکړی
وطن  چی وران  دی ټول د  چور او  د  حملو  نښی   دی

تا   چی     کرزيه    شا  او  خواته    د     ليوان     ساتلی
همد غوی    ستا   دا    د    رژ يم   د    ختميد و  نښی  دی

مصلحت     پريږده    ملی       ګټو      لره     پام        ولره
ستا   انتظار    کی   د    نوبت   د   تيريد     و  نښی      دی

ابادی       نشته    خو    ورانی     لره     جبهی      جوړيږی
هرڅوک    پوهيږی    چی    د   چا    د   ما نورو    نښی  دی

دا  نيم  بدن    می     راته  اخلی   په  ټو    ټو   يی      ويشی
د   فدرالی   نظام     خيالو    کی     د   خو بو     نښی      دی

د      پنجابيانو    اخندانو       د    ملنډ و         شوو       مونږ
زوی   په   پلار   خاندی    د  قيامت  د   رسيدو    نښی      دی 

د ا چی  ګريوان  می  هميش  لوند  وی  او  پار ی   پاری  وی
اوښکی      سيلاب   شی  د   زړګی د       زو ريدو    نښی   دی

زمونږ     باغ   وران دی   ګلان  مړاوی   دی  بلبل   خفه     دی
دا    څه     ماتم    دی  خدايه  صرف      د   اديرو    نښی     دی

د  ملنګجان     په    زړه   په     قبر  کی    چړی  خښی     شوی
د    ډيورنډ   په   خط    ديوال  او د     اغزو   نښی   دی

دا ټول  بدن    می راته  بند په  بند  په  بند  کی   ښکاری
 واړه      زخمونه     د   اغيار  د     زولنو      نښی     دی

سترګی   درپی    خدای   د     خير کړی   ای  حفيظ  ملياره
که    وصال    راوړی   د  ريبار   نن  د     را  تلو   نښی   دی