ګږی سترګی
 

زه خو درته ګورم  په رڼوسترګو
ول
ی راته ګوری په کږو ستر  ګو

ماته ازادی  جز دايمان  ښکاری
ل
ږکړه ځان خبر له پښتنو سترګو

پلارنيکه مويو  دی  افغانان  يو مونږ
ځ
که يو بل وينو په خوږو سترګو

ګوره دبرلين ديوال هم ړنګ شول
ځ
که سره ګرځی په دا سرو  سترګو

خط  د   ډيورنډ  د   ظلم   کرښه   ده
څ
و به راته  ګوری په دا مړو سترګو

واوره  زولنی مونږ لره مه شړنګوه
مون
ږ  يی  ښکلوو  په  ليونو  سترګو

مات  به شی خمار  بيا د  حفيظ  مليار
لا
ړ به  شی  خيبر  ته په درنو  سترګو