لکه ګلاب 

کله   چی   يار   په   خنديدو   کی    وينم
لکه   ګلاب   په   غو   ړيدو   کی     وينم

دا   سره  اوسپين  رنګونه  هير  شی  له  ما
 ښايسته    چمن     د     اننګو   کی      وينم

زه   چی   دا  وران  څيری  زړګی  ته     ګورم
 ځان    دکابل    په دا   جنګو    کی      وينم

 چی     مها  جر    يم     له       وطنه        لری
دژوند   دنيا  می   په  اغزو    کی        وينم

هغه        وحدت       دافغانو         زمونږ
حفيظ  ملياره    په     خو بو    کی  وينم