پښتونه

خپلي      ليلا   ته   شه   دلبر    پښتونه 
ټوله    دنياکړه     پری    خبر    پښتونه 

دا   هندوکش    او     تاتری    خبر  کړه
چی  سره  يو  کړو  لر  او  بر  پښتونه

ډيورنډ     خط     د     سرطان     دانه  ده
ستا    تباهی     ته  دی   خطر     پښتونه

دا    اوبه    ندی    ترينه    اوښکی    راځی
زرشه  خوشحال   کړه  دا  سپين غر  پښتونه

يا   د    تقدير   زرشه   ډير  زر   بدل   کړه
يا    د    سر   و جنګو      په   غر   پښتونه 

د   خوشحالخان   له   پاکی   خاوری   ځينی
جګ  شه اورنګ  کړه  لاس  په  سر  پښتونه

د  ملنګ جان    په   زړه  چړی  خښی  شوی
تار    د   اغزن     لکه      خنجر    پښتونه

که     موټی      نشو    او     وحدت   ونکړو
داسی  به   ګرځو   در   په    در    پښتونه 

دا   د   سبا    وعدی    کړی      لنډی    نوری 
هرڅه    کړی    خپل تر    مازديګ ر پښتونه

راوړی      ډولونه      اټنونه     مرش    کړی
په   غليم   جوړ   کړې     يو  مهشر پښتونه

حفيظ    مليار     باندی    به    جوړ   شی   اختر
که    شمله    جګ    کړو    د  خيبر  پښتونه

عبدالحفيظ    مليار