من دیگر خاموش میپایم
             دیگر از من جز مشت یاد ها
                  دنبال نخواهی بود
                                     من دیگر برنمیگردم
 

ټ