دوطن پیغام په سایت کې دنومیالي شهید محبوب سنګر دانځور دلیدلو نه په الهام

ک.کمال

لاړې لاړې څومره لرې
څه بې وخته، ولې ولې ؟
زمونږ مټه، زمونږ زوره
محراب تش شو، له امامه
میخانه شوه رانسکوره
ای دماتو زړو طبیبه
دولس زویه نجیبه

        ***

اوس دوخت په څلور لار کې
ناست حیران یم کور دلیله
بې وزره پروت په قفس یم
وس مې نشته ده بې کس یم
فیض محمد نه یعقوبي شته
احمدالدین  بارکزی تللی
نه شهباز نه مېباقي شته
خلک ډير دي خدای دې ډیر کړي
دهرچا په سر کې سر شته
خو په درست دا لوی عالم کې
نه سنګر شته نه خیبر شته


د محبوب سنګر شعرونه