دکلي خلیفه ته

 

چې ډاډه ځې ستا خو مخکې څراغ بل دی

مونږ  وهلی په تیارو کې دا مزل دی
 

ته دبخت په نیلي سپور ځې تر جانانه

مونږه پیژني که تل دی که کوتل دی
 

چې دژوند په تور دالان کې مخته ګورم

دازما ازل نه تور دستا عمل دی
 

داچې غله مو په کوڅو کې ډاډه ګرځي

ستا په شان ء خلیفه ورسره مل دی
 

که له هسکه کوم یو غشی یاغي شوی

هغه خښخ زمونږ په زړه یا په ګوګل دی
 

خودوخت ګونګۍ شیبې راته موسکۍ دي

راته وایي چه دی خپل یار دکور غل دی
 

دغیرت چیغې مې واټ دوینو پرانست

رانه تښتي اوس لایق دی کهاجمل دی
 

دکمال په یارانه کې خلل نشته

که خلل شته نو په یار کې څه خلل دی