لوړ مراد ته رسیدل دې مبارک شه
په سرو وینو لمبیدل دې مبارک شه

دوطن په شهیدانو کې تاجداره
فرښتو سره خندل دې مبارک شه

ای دسولې دکاروان ستره سالاره!
تل په زړو کې اوسیدل دې مبارک شه

دټیټ ژوند او دجګ مرګ حلقو په منځ کې
حلقې جګې ته ختل دې مبارک شه

چې بلیږي دې ډیوې تل په مزار کې
دډیوو دا بلیدل دې مبارک شه

چې په توره شپه دې نوش دمیو جام کړ
ددې جام پورته کول دې مبارک شه

په نشه نشه کې لاړې تر اسمانه
دې مقام ته رسیدل دې مبارک شه

ته چې لاړې پسرلي درسره لاړل
پسرلو سره دا تلل دې مبارک شه

شپه دې وویشته دسرو وینو په ستورو
قهرمانه! دا ویشتل دې مبارک شه

ټوله وسوې لکه شمعه سر تر پایه
سوې شمعې سوزیدل دې مبارک شه

چې دې ولیکله ستر اتل شهید ته
ایکماله دا غزل دې مبارک شه