غزل

 

چې یې کلي کې هوښیار ګرځم شرمیږم

بیادرځم جنونه غیږه کې درولیږم
 

نور تندی مې بل ځای نه سپیره کومه

ساقي ستا دجام پښو ته سجده کیږم
 

دساغر تر شا مې پټ کړۍ عزراییل نه

دژوندون خزانه دلته ده پوهیږم
 

نوردې نیسمه لمن غبرګو لاسو کې

ګني وینمه دژوند له اسپه ولیږم
 

نن دنیا٬ دنیا مستي هوس هوس یم

چې په ډکه خوله جام خاندی زه زنګیږم
 

ما دعشق سره سودا دجنت وکړه

چې بابا مې پر غنم کړې زوریږم
 

دتاوده وصال شبنم مې په زړه اوري

په لمبه، لمبه هجران کې دې سوزیږم
 

چې دې سترګو ته نن جګ کتلی نشم

دزاهد خیرنو سترګو نه ډاریږم
 

هسې وایي چې وخت تیر شو کمال زوړشو
خو لا ځوان یم پیمانو سره ګډیږم