لږ رانه لرې ولاړشۍ                         
     زما ستومانه فکرو              
             څه مې ارام ته پریږدۍ               
         دپردیسۍ پر حجرو                       

      ماددې تور، ددې خیرن قفس نه                                                           

لږ څه بهر ته پریږدۍ                                                                                                
زما راتړلي په زنځیر خیالونه
لږڅه صحرا، لږ څه پرواز ته پریږدۍ                                   
زما دزړه داشلې،ماتې پښې                                      
دیار کوڅه کې یو قدم ته پریږدۍ                                         
    پریږدۍ چې وښوریږم            
               پریږدۍ چې وخوځیږم
.....

                                    کبیر کمال