دغم خونه

بیادې په زړه دیاد نغمې وریږي
لکه باران دانې٬ دانې وریږي

ماویل زر درشم څه ارام ومومم
خوتاکې اوس هم زلزلې وریږي

زاړه زخمونه مې جوړ شوی ندی
نوو ته لا په سر چړې وریږي

دعزراییل چاړه لا پڅه نده
په هدیرو دې جنازې وریږي

بیا زاهدانو توبې ماتې کړلې
چې دې کوڅو کې غرغرې وریږي

ګورۍ دې ظلم داسمان ته خلکو
په نورو ورځې په مونږ شپې وریږي

لا تنور وږی ٬ نغري ساړه دي
لا په حجرو باندې غرمې وریږي

رقیبه! ځه زمونږ خواږه محفل نه
خولې نه خبرې دې ترخې وریږي

پام چې په سپکه ورته ونګورئ
لا یې پر سر باندې شملې وریږي

کماله بس کړه دادغم سندرې
ستا دسندرو نه لمبې وریږي