زخمي باغ

ای زمانې د حادثو بهيره

کومې دنېاپه لورې لار باسې ؟

په دې چوپتېا کې دې بېا څه کرلي ؟

دکومې لوبې انتظار باسې ؟

                         * * *

د مازديګر لمنه سره په وينو

دا زمونږ د لمر جنازه چېرې وړې ؟

منګي مات  شوي د ګودر پر غاړه

زمونږ د ګودر جنازه چېرې وړې ؟

                        * * *

باغ مو زخمي شو د هوس پر تبر

د شنو فصلونو هديره چېرې ده ؟

مينه له زړونو تښتېدلې چېرته ؟ 

زمونږ د ېادونو هديره چېرې ده ؟

                         * * *

زمونږ د انګورو په دانه دانه کې

د تاک زخمونه فرېادونه وهي

موسکا دا زمونږله کلي کډه کړې

دا لور دچا دی  چې فصلونه وهي ؟

                        * * *

د اسمان سترګو کې  شوې اوښکې وچې

زمونږ د درېاب موجونه ونړېدل

دا بېګانه شمال له کومه راځي

زمونږ د شباب  ګلونه ورژېدل

                         ***

د ےےلوئې لوبې ےے شېطاني شېبو کې

شېخ دشېطان له لاسه جام واخيست

د سپېدې مخې ته ئې دام کېښود

خپل انتقام ئې له خېام واخيست

                        * * *

دا غم راوړی لښکر خوشې کوي

دشپې په زړه کې بې پروا مزلونه

دغه بې باکه مزل ، پوچې پاڼې

له مونږ نه ولې پټوي رازونه

                        ***

خداېه زمونږ په لوري مه بندوه

د توفانونو سېلابونو لړئ

ګوره چې بند نه کړې زمونږ مخې ته

د زخمي شوېو منزلونو لړئ

                     * * *

پرېږده د ځوانو مټو زور زور شي

په دې رګونوکې ېو اور بل شي

دې خوب وهلو او ساده زړونو کې

د مينې اور د مينې شور بل شي

                     * * *

پرېږده چې ولويږي او پورته شي بېا

پردې کږلېچو خوځېدل زده کړي

د سېلابوڅپې ئې بوځي هرخوا

د اورپه سيند کې لمبېدل زده کړي

                   * * *

د هرساحل لمن به ونړوي

بېا به سرکش دتوفانو ترې جوړ شي

ېاران به ومومي جرس به خپور کړي

بېا به هادي دکاروانو ترې جوړشي

                 * * * 

له مينې مست به ېو شوربه شي

په دغه بڼ کې به سندره شي بېا

د غوټۍ شونډو نه به مچه واخلي

په دې چمن کې به سندره شي بېا


لندن، دمارچ شپږمه، ٢٠٠٦ کال