بې تقديره شېبې

خداېه دا ستا داېتونو تفسير څنګه کيږي

اسمانه ستا په وېش کې 

دا زمونږ قسمت څنګه دی ؟!

نن مې د کلي د سهار د سپينو پرخو په څېر

له پرهرونو ډک دی

سينه د دود له تنفسه ستړې

باغ مې ټپي ، ټپي دی

چينه کې ساه وچه ده

او ، 

د پسرلي په هديره کې شمال

پر وچو څانګو باندې لوبې کوي

خداېه دا ستا دخلقتونو انځور څرنګه دی

ښکلا دسترګو په قاموس کې بې مفهومه مانا

مينه د زړه غوټه کې

ېوه بې قيمته سودا

وفا په دام کې دشېطان نښتې

روح د ګناه پر پړو باندې زندي

لاسونه هسې د تبره لاستي دي

پرې ويشل کيږي د قسمت جنازې

                                       * * *

دغه کوډګرې بې تقديرې شپې پای  نه لري

دحقيقت او ، د باور لفظونه

د سوداګرو په نرخونو کې هېڅ ځای نه لري

 زمان هغسې پر بې لارو باندې لاره نغاړي

                                    * * *

زه له هرڅه نه ستړی

زه له اسمانه ستړی

زه له هندارې ستړی

زه د کوڅې له تښتېدلې څېرې ستړی ېمه

له دريڅې ستړی ېم

چې په دروغجنه ژبه

د سپېدې ژمنه کوي

ېوه بې دروغو ورځ به کله راشي ؟!