مسکادی مه دروه     

راته وی وایه 

هرڅه چی غواړی ، راته ویی وایه 

دزړه غمجنی شیبی 

دزړه خواږه یادړونه 

                  خوراته ویی وایه 

                دغه زمازمړه درته پرانیستی نړی 

په کی مسکاشه 

 په کی غم شه 

 په کی ولامبه ته 

             زړه می دسیند په شان پرانیستی درته 

سترګی دی مه پټوه 

 مسکادی مه دروه 

 دخدای لپاره 

            خندادی مه دروه

دغه زمازړه لکه یوه ماته بیړی 

 داستادشونډوله ساحله نه ځی 

دغه زما سترګی دغمونو په څیر

 داستادسترګوله کابله نه ځی

دغه زمازړه لکه دسیوری په څیر

 ستادقدم له یوه منزله نه ځی 

                   مسکادی مه دروه 

                  خندادی مه دروه 

                          ***

ته راولیکه دزړه پرمزل 

زموږدیادونوآواز

ته راته ولیکه ، دباغ پرژبه 

 دغوړیدلوپرواز

ته راته غم شه 

ته می ونړوه 

ته می مسکاشه 

ته می وسپړوه 

ته یوغاټول شه ، زمادزړه پرسحر

ته می نړی شه 

راته ویی وایه 

هرڅه چی غواړی 

راته وی وایه 

 د۲۰۰۵ م کال اوړۍ