دپای ټکی

داشپه ده څومره شنډه یوسهارنه زیږوی
داوښکوپرموجــونویوبـــهارنه زیــــــــږوی 

یاغی غروب راغلی بیادمینی پرفصلونو
یازړه له کوڅی وتی راته یارنه زیـــــــږوی

یادونه دی هیرشوی ، دشپی له هری څڼی
یاذ‌لفی بهانه کــــــړی چی اقرارنه زیږوی

مستی می دغمونو، شیبو، شیبوته بیایی
پیاله ده څومره تشه چی خمارنه زیږوی

دمینی دفصلونو ، محفل ، محفل ته لاړم
فصلونه ریبل شوی یوګلزارنه زیږوی

یاغی توفان دی ډوب کړی دیادشیبه شیبه بیا
داسترګی چیرته خښی چی دیدارنه زیږوی

کوګل می نوردمینی له ماتمه ستړی شوی
دغم دی څومره وږی، راته دارنه زیږوی

کلونه خوشی درومی ، دشپی پرڅڼوهسی
آسمان څومره ړوند شوی، یوسهارنه زیږوی

دشپی هرشیبه می په سکروټوکی رانغاړی
مزدوره زمانه ده ، راته یارنه زیږوی

په دی محفل کی ولی غیرتونه دی مات شوی
شملی دی چګی ، جګی ، خوسردارنه زیږوی

 لندن ـ د۲۰۰۴ م کال منی