ته رانه نور څه غواړې؟

مینه کې یاره لیونې شوم
ته رانه نور څه غواړې؟
د کور و کلي خندنې شوم
ته رانه نور څه غواړې؟

چارې چې مینې کړي نورو باندې
په ما یې هم راوکړې
مجنون دښتي، زه غرنې شوم
ته رانه نور څه غواړې؟

ما دی لا نیم مخ په پلو کې ولید
لکه اوومه سپوږمۍ
ورته عمرونه سپیلنې شوم
ته رانه نور څه غواړې؟

که ستا دي سترګې ناقرارې
لکه د غرونو غرڅان
ورپسې زه هم غرڅنې شوم
ته رانه نور څه غواړې؟