له غمه ویلې کیږم

چې یک تنها شم ستا خیالونو کې زنګیږم
له غمه ورو- ورو ویلې کیږم

ستا د هجر ورځو شپو کې
بهومه د غم اوښکې
ټول لوند شوی یم همدو کې
څوک به وچې کړي دا اوښکې

بیړۍ د ژوندانه مې توفاني شوله ډوبیږم
له غمه ورو- ورو ویلې کیږم

ای غمه د یار غمه څومره خوږ یې
چې له ځانه دی شړی نشم
غم ځپلې زړه که هر څو رغومه
بی له یار یې بل لور ته اړوی نشم

عجب شانته یو درد دی، دی مې ځپي زه خندیږم
له غمه ورو -  ورو ویلې کیږم

ډلی - هند