ژوندیو خوب دی...؟؟؟

لیونتوب دی
یو فریب دی
یا د سترګو یو دوکه ده
         که کوم خیال....؟

                خپل جونګړه کې ویده وم
                چا د پاچا آرامځای ته بوتلم
                چې ویښ شؤم،
                ما ویل خوب به مې لیدلې وي.
                یقین مې شو چې زه پاچا یم او غریبۍ...
                یو خوب وو...
                یوازې یو ویروونکې خوب...،
                او تیر شو.

شپې ته  ویده وم چې،
بیرته یې هماغه جونګړې ته بوتلم
چې ویښ شوم،
ما ویل خوب به مې لیدلې وي.
یقین مې شو چې زه ملنګ یم او پاچایي....
یو خوب وو...
یو ویروونکې خوب و....،
او تیر شو.

                ما بیا خوب ولید
               چې مرغه یم،
                الوزم،
                او له هسکه څخه،
                د ځمکې لوړې-ژورې له نظره تیروم
                او هر څه خپل د وزر لاندې
                او ځانته تابع بولم...

بیا له خوبه ویښ شوم
ویښ شوم؟؟
که ویده؟؟؟

             نه پوهیږم چې په خوب کې مرغه ؤم
            که زه د مرغه خوب یم!!!؟؟؟

GBG
2005