آه دا ژبه

هم ناښاد او هم دی ښاد کا دغه ژبه
هم برباد، هم دی آباد کا دغه ژبه

هم مشکل کارونه واړه در آسان کا
هم د ستونځو ازدیاد کا دغه ژبه

هم پناه ده، هم فنا ده، څه بلا ده
رنګ په رنګ ښیوې بنیاد کا دغه ژبه

د ژوندون په هر  پړاو کې ورته ګوره
کار د تورې د جلاد کا دغه ژبه

څوک په لس خوبیه وستایي غیاب کې
څوک په زر بدیو یاد کا دغه ژبه

چې له ژبې داسې کار اخلې نادانه
عاقبت به دی برباد کا دغه ژبه

زه او ته به سره خوښ یوای ایمله
که په مینه استناد کا دغه ژبه

می ۲۰۰۲