هیڅ خوا مې سترګې نه غړیږي اشنا
پرته له تا زړه نه صبریږي اشنا

مدام رنګینې بهانې جوړؤم
زیرکه زړه مې نه غولیږي اشنا

چې دی د سترګو دیدار ونکړمه
د سترګو اوښکې نه دریږي اشنا

دا ښایسته مخونه څه کړمه زه
زړه مې بل لور ته نه سمیږي اشنا

که ورته څومره زولنې جوړې کړم
په هیڅ مې مینه نه تمیږي اشنا

د اوښکو څاڅکي په بڼو ځلیږي
ولی دی پام ورته نه کیږي اشنا؟

تاته د مینې پیغامونه لري
درته  دمه دي ګني لویږي اشنا

د لیدو هیلو دی راوړی یمه
دا وحشي هیلې نه ستنیږي اشنا

یو ځل د مینې لاس راوغځوه
زما د ژوند ژاله ډوبیږي اشنا

ته چې وعدې د نن - سبا راکوې
ایمل خو مري نه پاتې کیږي اشنا

جولای ۲۰۰۳
ډلی