د جانان غم مې زړه کې کور جوړوي
د زلفو خیال یې دوه څلور جوړوي

که مست بیخوده یې په نشو کې نشم
خمار د سترګو یې پیغور جوړوي

غمونه سر په سر له هسکه زما په سر رالویږي
فلک لګیا دی ورځ او شپه راته نور نور جوړوي

د مینې اور  راباندې بل دی سوځم - سوځم
هم حیران یم چې به څوک دغه پټ اور جوړوي

ولولی د زړه صنم ته، د پرهار په ژبه
رامستې شوي له خاموشو هیلو شور جوړوي

چې د حاسد له بدو سترګو په امان پاتې شي
ایمل احساس ته د عدم ګوګل کې کور جوړوي

فبروري ۲۰۰۳