که زړه مې روغ ښه نه دی نو خراب ښه
که قرار په برخه نشو اضطراب ښه

خوشحالي دی د رقیب په انګڼ ناڅي
که په ما رامیلمه شوې دی عذاب ښه

د دلبرو که مې وصل نصیب نشو
د غمجن زړګي دوا لره شراب ښه

که په زلفو لوبیدل را برخه نشول
خپل خاطر قرارولو ته رباب ښه

یو بریښنا ده دا د هیڅو په تیاره کې
ژوند زما که سمندر نه دی سراب ښه

زه ایمل به بی حسابه پیالې اخلم
چې د عشق په میکده نه وي حساب ښه

دسمبر - ۲۰۰۱