زما مینه - ستا سترګې

یو خبره له اخلاصه

له اخلاصه څه د پاسه

تاته کمه غوږ پې باسه

             له ختیځ نه تر  لویدیځه

             ما دُنیا زیر او زبر کړه

             خپل د مینې هر ذره مې

             د دُ نیا په برابر کړه

                        چې یې ستا له سترګو ځار کم

                       چې یې ستا له سترګو ځار کم

لا دی سترګې راته وایي چې دا نده زموږ لایقه

لا دی سترګې راته وایي چې دا نده زموږ لایقه

چې په یاد کې ستا ډوبیږم

په خیالونو کې زنګیږم

بیا له ځان سره غونیږم:

           له ځمکې، له آسمانه،

           له مکان له لامکانه  

           له ځانه له جهانه

          مینه پور کړم فرامانه

                      چې یې ستا له سترګو ځار کم

                      چې یې ستا له سترګو ځار کم

لا دی سترګې راته وایي چې دا نده زموږ لایقه

لا دی سترګې راته وایي چې دا نده زموږ لایقه

- ډلې-