سوړ  شوی زړه

نه د زړه شور و غوغا شته
نه د مینی واویلا شته

نه په خیال د صورت مست یم
نه د خال د شوق هوا شته

نه خوږ غم د خوږو پیغلو
نه رنگینه مشغولا شته

نه مې تمه له چا کیږي
نه می هیله د وفا شته

نه جفا د بد رقیب وړم
نه مې غم د ښه آشنا شته

نه تیاره د تورو زلفو
نه د سپین بشر رڼا شته

چې له هر څه نه زړه سوړ شي
وایه نوره څه پروا شته

فراغت مې غوره کړی
که دنیا شته، که عقبا شته

18.10.02
23:00
دهلی