دا وایم

مه مې ډاروه له زندانو سره اشنا یمه
زه په جیلخانه کې زیږیدلې او پیدا یمه

ما د جیلخانو تورې تمبې او شپې لیدلي دي
ځکه ستا له زور سره زه دومره بی پرا یمه

ما د ژوندون لوست له خپلو خلکو نه اخیستې دی
زه د دی بیوزلو یم او دا اتلان ستان یمه

نه مې شی وژلی برسیرن مې دومره مه ګڼه
زه یوه څپه د نهضتونو د دنیا یمه

زه اوښتونوال یم په دی لار کې سرښندل غواړم
دا زما غوښتنه دا مې هیله تل دا وایمه

کابل ښار