ژغورن مې نشته په ملا تیر وتم

سپڅلې زړه وم په موسکا تیروتم

ملالې سترګې درواغجنې وی ستا

په برندو برندو کتو ستا تیروتم

بی وفا مینې کړم په زړه پرهارجن

چې په چم چم ډکه خندا تیروتم

اوس په ما خانده چې یم وړ د خندا

په لباسي تشه ښکلا تیروتم