خپلواکې

کــه جــــوغــــه د جـــواهـــــرو ور پــــه ســـر کــــړی

دنــــړۍ ټــــول نـــعـــــمتـــونــــه ورتــــــه ورکــــــړی

او د ژونــــد خـــونـــه يـې جـــوړه له سـره زر کـــړی

دی واکــمــن د هــــوا، ځـــمــکــي، سـمنــدر کـــړی

څه په کــار چـې د بــل لاس لاندې ژونـــــدون وي

خپلواکي دی وي که ټول ژوند زړه چـاودون وي
 

۱۳۵۰
کابل

زوږ د شعرونو له مجموعې څخه)