سوله او جګړه

دناولو جګړو اورکې ارتينې شــــولې مـيراتې

دجـګړو تر پېټي لانـدې ډيرې غاړې شولې ماتې

د لرغـون تــمـدنـونـو کــنـــډوالـې او لـــوټې لـــوټې

ډکـوي پـه وسـلو زېـرمې جـګـړه مار جـګـړه غـوښتونکې

ځئ چـې و سوځو  دا زېرمې که وي څوک سوله غوښتونکې
 

۱۳۵۰
کابل

زوږ د شعرونو له مجموعې څخه)