پټه مینه

سباوون راغې، شپه په وتلو
سپیدی سپیدی دي په چاودیدلو
تیارې تیاری شوی په تښتیدلو
وخت رانږدی دی د لمر ختلو
وخت د خوب وړیو د ویښیدلو

***
غږ دی اوځوږ دی شور د بلبلو
غوټۍ غوټۍ دي په خندیدلو
دي غوړیدلي غونچې د ګلو
وږمه وږمه ده په نڅیدلو
ښه ننداره ده د بڼ د ښکلو

***
زه او جانان یو د بل غیږ کې
راغې وخت راغې د بیلیدلو
وروستۍ شیبه ده د ښکلولو
ګرانه ښپه ده د یار د تللو
لوغړن زړه شو په غورځیدلو

***
بیلتون چې راغې هر څه ی وران کړه
شهی مې لاړه يه بیړه بیړه
ویره یې دا وه چې رسوا نه شي
و مینې راز یې خوندي کولو
وه پټه مینه د پټولو


د چنګاښ ۲۴- ۱۳۵۶ کال
کندهار - مرستون ۸ کور

سنګر نغمې د شعرونو له ټولګۍ څخه)