نړيوالو

نړۍ وا لو، نړی والو
وړو لويو ولسونو
تور پوټکو،
سره پوټکو،
ژ
يړو ژيړو،
سپينو سپينو.

ختيځوالو،
لوېديځوالو
دسهيل،
نيلاب کامونو
د جګړې د ګواښ په وړاندې
ټينګ دسولې لوی سنګر کړئ
او دسولې په وسله،
ټوټې ټوټې
د جنګ دغه  لښکر کړئ .

۱۳۵۶
جلال آباد

زوږ د شعرونو له مجموعې څخه)