ړی
ړۍ ټ јړی
ې ړ ړی
ی ǘ ǡ ځܘ ړی
څ ې ې
΁ǘ ی ټ ړ

                                                                     ګ