پیام به مناسبت سال روز شهادت شاد روان داکتر نجیب الله شهید

   گردانند گان سایت ژواک به مناسبت دوازدهمین سالروز شهادت داکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق جمهوری افغانستان و رئیس حزب وطن (حزب دموکراتیک خلق افغانستان) عمیقترین تأثرات خویشرا بار دیگر به فامیل محترم و همراهان وی ابراز داشته و در ضمن نفرت و انزجار بی پایان خویشرا به عاملین این جنایت هولناک (دم و دستگاه دولت پاکستان و پادوهای داخلی و حامیان بین المللی آن) ابراز میدارد.

روح داکتر نجیب الله شاد باد

گردانندگان سایت ژواک

 
 

>>>