پیام کمیته اجرایه تشکلات موقت انسجام اعضای حزب وطن درفدراسیو ن روسیه

به مناسبت یادبود ازدوازدهمین سال شهادت 
دکتورنجیب الله ریس جمهورپیشین ج، ا وریس حزب وطن

 
اینک دوازده سال ازتاریخ شهادت بزرگ مردتاریخ شخصیت مقتدرومبارزصادق راه صلح وتفاهم میگزرد.

بلی! رهبرملی کشورمابه خاطراندیشه مصالحه ملی به عنوان مشی ستراتیژیک حزب وطن و دولت ج.ا دران وقت تاسرحد نثارگرامترین سرمایه هستی دست به معامله ضدمردم ومیهن خویش نزده ودرس جان نثاری، تحمل و مردانگی را به تمام نسلهای اینده به میراث گذاشت.

شهید دکتورنجیب الله در ایام زعامت خویش به حیث یک وطنپرست ومسلمان صادق همواره مردم کشورخویشرادوست میداشت وبه خاطرصلح دایمی وحدت واشتی ملی مبارزه خستگی نا پذیر مینمود او در تاریخ کشور ما زعیم و استثتایئ بود که به منظور حفظ استقلال، تمامیت ارضی حاکمیت ملی و یگانگی ملت واحد داوطلبانه ازقدرت دست کشید. رهبر شهد ما در انزمان بنابردرک عمیق سیاسی اش ازایجادخلاقدرت دراینده تشویش داشته وبارهاتاکیدمینمودکه چنین وضع میتواند افغانستان رابه حمام خون مبدل نموده وجویهای خوندرکوچه های مرکزوولایات جاری خواهدگردید و فاجعه بزرگ ملی برمردم ماتحمیل خواهدشد.  چناچه حوادث المناک سالهای بعد از سقوط دولت ج،ا این پیشبینی های دقیق رهبر خردمند ما را به اثبات میرساند.

دوستان نهایت محترم زعیم ملی مردم افغانستان سیاست انساندوستانه مصالحه ملی راکه یگانه راه حل نجات ازجنگ وبدبختی مردم بوده وخواسته اکثریت مطلق مردم واعضای حزب وطن راتشکل میداد،درماه جدی سال1365به حیث سیاست رسمی دولت اعلان نمود.معنی این سیاست دران بودکه ازریختن خون جلوگیری گرددوبه پرابلم اساسی یعنی کشتن افغان به واسطه افغان خاتمه داده شود.درین سیاست حل معضلات درونی افغانهابایدازطریق دیالوگ افغانی باروحیه گذشت وازخودگذری،صرف نظر ازانحصارقدرت توسط یک جانب وبلاخره ایجاد اداره وحکومت ملی باپایه های وسیع واماده ساختن زمینه وایجادفضای نیک به منظورتدویرانتخابات دموکراتیک وسهم همه جانبه مردم درتعین سرنوشت شان درج بوده واهمیت ان برجسته شده است .

با اعلام اندیشه مصالحه ملی ضرورت تغیرات به موقع دردرون حزب وسیاست برنامه ان نیزمطرح بودکه کنگره حزب به همه این مسایل پاسخ ارایه نمود. (تغیرنام،نشان،ساختاروبرنامه عمل ان) نیزقابل تذکراست. حزب وطن ازروزتاسیس خویش  .ایدیالوژی مارکسیستی راکنارگذاشته  وبرای تامین صلح وتکامل جامعه به همه  احزاب و سازمانهای سیاسی متشکل افغانی  و همچنان به  انانیکه درگذشته به نام دشمنان سوگندخورده طبقاتی، مخالفین وغیره...مراجعه  و انها را به کار مشترک در راه اعمار مجدد افغانستان شهید دوکتورنجیب الله در مراجعه به هموطنان خویش درجلسه وسیع علما و روحانیون سال 1366 چنین فرمود: .....مابه حیث فرزندان صادق این وطن وبه حیث انسانهای متعهد در برابر وطن و مردم با درک رسالت خوددرراه تعمیل ارشادات الهی ازتمام هموطنان دعوت بعمل میاوریم که ازرده گی های قبلی راکنارگذاشته وبه خاطراشک واندوه یتیمان ومادران ماتمزده ونشسته درسوگ فرزندان شان یک پارچه ومتحدشوندودرکارتامین صلح بامایکجاگردند... بلی! امروزهم دعوت شهیددکتورنجیب الله مورد واهمیت خویش را دارد وبایدبه ان لبیک گفته شود.

 
برادران وخواهران شریف هموطن! از برکت سیاست مصالحه ملی بودکه به تاریخ 24 ماه حمل سال 1367 قرارداد ژینو امضا گردید که به اساس ان زمینه عودت قطعات محدود اتحادشوروی به کشورشان مهیاشد. زعیم بزرگ ماتاریخ 27 دلو (روزخروج قطعات) رابه نام روزنجات ملی درکشوراعلام نمود. بعدازعودت قطعات شوروی رهبرشهید مسله دفاع مستقیلانه ازوطن رامطرح ساخت اودرمدت زمان کوتاه توانست تاقوای مسلح کشوررابرای دفاع مستقلانه ازاستقلال، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی اماده ساخته واعضای حزب وطن رانیزدراجرای این امربسیج نماید. چنانچه هموطنان ما از دفع و طرد به موقع تجاوزات سریع نظامیان پاکستان بر ولایت ننگرهار و دفاع جانبازانه ازجانب قوای مسلح کشورماهمیشه با افتخار و سربلندی یاداوری میمناید، که خوشبختانه بعد ازین پیروزی برای جانب مقابل این اصل به اثبات رسیده که مصالحه ملی رازعیم ملی کشورمانه ازناحیه ضعف، کمزوری، وترس بلکه، با داشتن قدرت وتوانمندی به خاطرقطع جنگ وبرادرکشی مطرح نموده است.

رفقای نهایت محترم

تشکلات موقت حزب وطن درفدراتیف روسیه باورکام دارندکه یکپارچگی مطمین روشنفکران افغانی نقش قاطع رادرامرنجات وطن ازبدبختی های موجوده درکشورایفاخواهدکرد. با پیروزی ازین اصل ماهم وظیفه خویش میدانیم تابه تمام شاخه های که ازحزب وطن جداشده اندودرتحت نامهای مختلف احزاب خویش را ایجاد نموده اند، مراجعه مینمایم اتحادواتفاق ضامن پروزی ماست بیایدتااندک رنجی هاوخصومت های دیروزی رافراموش کرده منافع علیای کشورومردم رانسبت به منافع گروپی وحلقوی خویش برترشمرده و با انسجام مجدد خویش زمینه ها را طوری مساعد سازیم که پروسه تدویر کنګره حزب وطن تسریع ګردد۰ درین کنګره همه اعضای حزب بشکل اشتراک کنندګان متساوی الحقوق درمورد سرنوشت اینده خود مشتر کآ در یک فضای دموکراتیک تصمیم خواهند  کنگره حزب  به مثابه عالیترین ارگان ومقام عالی حزب به همه سوالات موجوده دراذهان اعضای حزب پاسخهای مثبت ارایه داشته وراه رابسوی اینده، روشن خواهد ساخت. همچنان ارزومندی ما ازتمام روشنفکران کشورکه به مصالحه ملی به مثابه یگانه سیاست نجات  ملی وطن ازجنگ وویرانی متعدهستند، اینست که یکجا با اعضای حزب وطن بیرق صلح وازادی را به اهتزاز اورده و نقش خویش رابه مثابه قشراگاه و پیشرو در جامعه ایفا نمایند.

دوستان عالی قدریک باردیگرتآید و تاکید مینمایم که بدون ایجاد و فعال ساختن یک حزب سراسری در داخل کشور ما نمیتوانیم وظایف سترگ راکه رهبر شهید ما دکتورنجیب الله در مشی انسان دوستانه مصالحه ملی در برابرماقرارداده است به وجه احسن ان اجرا و عملی نمایم.

تاریخچه ایجاداحزاب وشاخه های جداشده ازحزب وطن نشان میدهدکه انهادرین مدت کدام نقش ومقام خاصی را در حیات سیاسی جامعه ما ایفا نکرده پس خواست زمان اینست که همه باهم یکجا باکنار گذاشتن مخالفت های سلیقوی سیاسی با وربه هم دیگربه طرف کنگره حزب وطن رفته ودرفعال ساختن حزب سراسری درداخل کشوروظیفه سترگ وطنی خویش راانجام بدهیم.

جاوید باد خاطره تابناک شهید دکتورنجیب الله

راه ما راه  نجیب است

 

 

>>>