نوشته ی : رزاق ویدی

خواب تو دیر شد

سر را بلند کن،

تاریخ را نگر

وین مردمت ببین،

سلطان قلب توده ها حبیب ما

نجیب ما، نجیب ما، نجیب ما

اینک دوازده سال از آن روزی میگذرد که دکتور نجیب الله رییس جمهور و رییس حزب وطن این ابر مرد تاریخ معاصر کشور بدست سیاه دشمنان مردم وطن به شهادت رسید.

یاد و خاطره ی این اکبر شهدای وطن چون ستاره ی درخشان بر تارک تاریخ وطن همچنان میدرخشد.

دکتور نجیب الله با طرح مشی مصالحه ی ملی و اعتقاد عمیق به حقانیت این سیاست که هدف آن رهایی کشور از جنگ  برادر کشی، تامین صلح سراسری، ارتقای سطح زندگی مردم، احیای دمو کراسی و بهبود  شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  بود، جایگاه شایسته ی را در تاریخ کشور احراز نموده است.

اعتقاد به استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی ،شناحت دقیق ازجامعه مردم وروابط آنها، درک عمیق قانونمندی های رشد جامعه ی افغانی، احترام عمیق به باور های مردم و رعایت دقیق آن، قایل شدن اهمیت بزرگ به بهبود زندگی انسان زحمتکش، باور به آزادی ودموکراسی به اضافه ی خصایل انسانی دیگر چون قاطعیت، اراده ی  آهنین، برده باری، دوستی وصمیمیت  وفاداری صفاتی اند که ممیزه ی یک رهبر شایسته است و حقا که شخصیت دکتور نجیب الله ترکیبی از این صفات بود.

اگر حقانیت سیاستی که دکتور نجیب الله به پیش کشید، بیا نگر فهم عمیق ودرک دقیق او از جامعه ی افغانی است، تلاش پیگیر و سهم عملی شخص ایشان در تعمیل این سیاست علی الرغم تمام  موانع و موجودیت دشمنان درونی و بیرونی  بیانگر اراده وعزم آهنین او در راه ختم جنگ و تامین صلح بود.

این فقط رهبری داهیانه ی دکتور نجیب ا لله ،فهم عالی ،شناخت و اراده ی اهنین او بود که توانست مردم، قوای مسلح و اعضای فدا کار حزب وطن در امر بزرگ دفاع مستقلانه بسیج گردد.

نوشتن در مورد دفاع مستقلانه بسیار سهل است ولی اگر بمثابه ی انسانهای مسوول یک بار به گذشته بنگریم این امر عظیم که امروز یکی از بزرگترین افتخارات تاریخ زندگی مردم ما، قوای مسلح کشور اعم از سرباز و افسر و اعضا ی حزب وطن میباشد، واقعا در اثر فداکاری آنها و در موجودیت  یک رهبر خلاق، مدبر، از خود گذر ی چون دکتور نجیب الله توانست تحقق یابد.

نجیب الله در یکی از دشوار ترین لحظات تاریخ کشور زمام امور را بدست گرفت، در لحظاتی وطن آماج شدید ترین حملات مخالفین دولت وحامیان بین المللی آن قرار داشت در چنین حالت لشکر دوصد هزاری روس نیز باید از وطن خارج می شد.

ـ ازیک طرف باید این حفــره عمیق تلافی میگردید و ازجا نب دیگر تمام امکانات مردم، حزب ودولت بسیج می شد تا حملات گروپمان های مخالفین دولت که اردوی منظم پاکستان عملا با تمام   امکانا ت خود نیز در کنار آن قرار داشت دفع میگردید.

همه بیاد داریم که در موجودیت قوای روس حلقه ی امنیتی بمراتب تنگتر بود . تنها اگر کابل را در نظر بگیرم؛ مخالفین دولت در دوراهی پغمان، ساک وشیوکی، بگرامی، بتخاک، اطراف پلچرخی کو ه صافی و کاریزمیر نه تنها  وجود  داشت که با  دست بالا  فعالیت های  خصمانه راهم  سازماندهی میکرد. مردم حق شناس وطن فراموش نمیکنند که بعد از خروج روس ها نه تنها ساحات امنیتی ولایات و شهر کابل توسعه ی بسیار زیاد یافت که قوای مسلح قهرمان در جنگهای جلال آباد که یک جنگ تمام عیارودر حقیقت جنگ با اردوی  پاکستان بود سر فراز بدر آید، کودتای  وزیر دفاع  را سرکوب کند و فعالیت دشمن را از حالت اکتیف و تعرضی به حا لت پاسیف  دفاعی  بکشاند. اگر تخلیه و عقب  نشینی از بعضی مناطق را که آنهم بتاسی از سیاست مصالحه ی ملی  و یا هم به اساس منطق  جنگ  صورت میگرفت ؛ بگذریم ، دشمن در مجموع نمی توانست فعالیت تعیین کننده داشته باشد. در اکثر نقاط داغ ابتکار بدست قوای مسلح قهرمان بود.

باری دکتور نجیب الله در جلساتی که درروز های قریب برآمدن قوای شوروی به منظور نظر خواهی واتخاذ تدابیر با جنرالان ارشد قوای مسلح تدویر گردید ، در رابطه به تخلیه ی  بعضی مناطق توضیح دادند که از یک طرف  مطابق اصول مصالحه باید مناطق آزاد جهت برگشت مطمین اپوزسیون  ایجاد گردد و ازجانب دیگر در صورت موجودیت حفره ی دوصد هزار نفری  مطابق منطق  جنگ باید خط جبهه را باریک ساخت و ازین لحاظ وظیفه ی اساسی دفا ع از ولایات مهم ونقاط مهم و استراتیژک ما میباشد. واقعا سازماندهی مسایل جنگ و دفاع  در سالهای دفاع مستقلانه بیانگر نبوغ نظامی  قوماندان اعلی قوای مسلح جمهوری افغانستان بوده است.

دشمن و حامیان بین المللی آن که علی الرغم بسیج  همه امکانات   در میدان جنگ، با  شکست های بزرگ روبرو گردید؛  به حیل پرداخت و انکار نمی توان کرد که با استخدام عنا صر پست، سست عنصر، وطنفروش ازدرون حزب ودولت زمینه های تخریب رااز درون تا سرحد سقوط مساعدساخت.

دکتور نجیب الله در آخرین جلسه ی (فردای آ ن به د فتر ملل متحد پناهنده شدند) به اشتراک جنرالان هرسه بخش قوای مسلح که در منزل اول تعمیر ریاست جمهوری تدویر یافته  بود ، ضمن  بررسی وضعیت آن وقت کشور گفتند که در سالهای دفاع مستقلانه دشمن  نتوانست  بامن از مقابل روبرو شود واگر طی این سالها شکست و ریخت وجود داشته در همه ی این حوادث دشمن از پای ما گرفته و ما را از درون ضربه  زده است و بعد طی مثال  گفتند  سقوط  کندز از درون  بود، سقوط خوست، سقوط ارزگان، سقوط خطوط اول  جلال آباد، کودتای شهنواز تنی و اکنون تمرد جنرال دوستم و مومن همه و همه حرکت هایی اند که از درون سازمان دهی شده است. (صحبت شفاهی بود، مفاهیم دقیق است کلمات از نگارنده است).

اگر بخواهیم یک مقایسه ساده داشته باشیم : فکرکنیم همه گروپ های که امروز در کنار دولت کنونی تکیه زده اند به  شمول طالبان (که در آن وقت در گروپ های مختلف مجاهدین پراگنده بودند) جمع سهم اردوی پاکستان ، کمک های آمریکا و همین در حدود چهل کشوری که در کشور ما وجود دارد به شمول ایران و هشت کشور عربی، چین و چاپان، همه دست بدست هم داده  و در آن زمان علیه دولت جمهوری افغانستان می جنگیدند  ولی سنگر های قوای مسلح، مردم و اعضای فدا کار و ایثار گر حزب وطن دژ تسخیر ناپذیر بود. ولی  امروز با موجودیت همه امکانات دنیا، وضع هنوز که هنوز پیچیده باقی مانده و مخالفین دولت  و مخالفین موجودیت قوای خارجی در کشور دست بــالا دارندو از هفت سال است که انسان آن وطن را امریکایی ها به شکل مدرن می کشند و القا یده با سلاح زنگ زده.


دوستان محترم،

بهترین بزرگداشت از سالگرد شهادت دکتور نجیب الله تداوم راه آن شهید بزرگ وطن است. بیایید بحیث اعضای حزب وطن و بحیث بهترین وطنپرستان از شکست ها بیاموزیم و یکبار دیگر تعهدات خود را در برابر وطن و مردم خود  بیاد بیاوریم. بیایید از پراگندگی  به سوی تشکل  برویم.  بیایید مصالحه ملی را که هنوز هم موضوعیت دارد و  کارا است و هنوز بی بد یل است،  بینش خود بسازیم بیایید کنگره ی حزب وطن را فریادکنیم ودر سایه ی فیصله های آن بمثابه ی انسان های وطن پرست و با مسوولیت در خدمت انسان وطن قرار گیریم.

بیایید در راه مردم برویم ،بیایید از مردم بیاموزیم، بیاموزیم که مردم امروز قلبهای  خود را جایگاه دکتور نجیب الله شهید ساخته اند، از او با حرمت شایان یاد میکنند و در برابر فدا کاری هایش ســـــر تعظیم فرود می آورند.

ــ بگذار روز بزرگداشت از شهادت دکتور نجیب الله به روز تجدید تعهدات بخاطر تحقق آرمان های او مبدل گردد.

با عرض حرمت

 

 

>>>