از: رزاق ویدی

دو بیتی ها

 

نجیب بر تارک تاریخ ، ستاره

نجیب در قلب مردم جـای داره

طنین یک دعا دایم بلند است :

نجیب  مــــــا اگــر آید دو باره

*****

صلح صلح، صدای ما ندگـار نجیب

ترسیم  خط  صلـــح  ابتکار  نجیب

جنگ، جنگ شعــــار دشمن  وطن

جنگ  ضد  جنگ افتـــــخار نحیب

*****

نجیب میگفت وطــن برباد میشه

دل مــــــادر وطن  نا شاد  میشه

اگـــر دشمن شود فاتح   کابل

سیاه زخم های میهن حـاد میشه

*****

صدا میکرد نجیب، شاه و گـــــدا را

بیایید  طرح  نو  سازیم  خـــــدا  را

بجای جنــگ، این بد واژه ی زشت

به قاموس جا دهیم ما صلح زیبا را

*****

نجیب صلح، دشمنانش جنـگ گفتند

نجیب بی رنــــگی، آنها رنگ گفتند

مبارک بـــاشــــــدش تحسین  مردم

به او رحمت، به دشمن ننـگ گفتند

*****

نجیب در روضه ی رضوان جایت

ملَک  هــای  بهشــتی  در ثنایـــت

تو خوب  گفتی و ما کمــترشنیدیم

شدیم محتاج یک لحظه صــــدایت

 
 

>>>