پیام تسلیت به فامیل شهید دکتور نجیب الله

سابق رئیس جمهور و رئیس حزب وطن

محترمه دکتور فتانه نجیب الله و اعضای خانواده محترم شهید دکتور نجیب الله اجازه دهید به نمایندگی از تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن، رفقا، دوستان و علاقمندان؛ مراتب تسلیت خود را در دوازدهمین سال شهادت  دکتور نجیب الله  و شهادت برادرشان احمد زی جوان  به شما محترمه دکتور فتانه و همه اعضای محترم فامیل آن شهدای راه سعادت انسان وطن ابراز بدارم.

دکتور نجیب الله رییس جمهور و رئیس حزب وطن، دوازده سال قبل به دستان دشمنان خوشبختی و سعادت مردم افغانستان به شهادت رسید و اینک که بیشتر از یک دهه از آن روز میگذرد، زن و مرد وطن، اعضای خانواده، دوستان، رفقا و هوا خواهان آن شهید بزرگ همچنان در عزای نبود شان نشسته اند.

نام و کارنامه های دکتور نجیب الله بمثابه یک انسان شرافتمند، رهبر توانا و مبارز نستوه صلح، رهایی انسان وطن از چنگال جنگ، فقر و بدبختی  و عقبماندگی، خطوط  زرین برجسته و پرافتخار تاریخ معاصر کشور ما را تشکیل میدهد.

 مشی و سیاست های دکتور نجیب الله، برای رسیدن به اهداف نهایت انسانی صلح و ترقی اجتماعی، طرحهای علمی و سنجیده ی شده اند که هنوزهم زنده اند. اندیشه ی مصالحه که به ابتکار آن رهبر خردمند مردم افغانستان بخاطر قطع جنگ و خونریزی از طریق تفاهم بین الافغانی مطرح گردید بی بدیل بوده که همین اکنون هم بمثابه ی یگانه راه برای حل بحران کشور موضوعیت دارد.

ما اعضای حزب وطن به مردم افغانستان اطمینان میدهیم که بمثابه ی رهروان راه نجیب الله، بمثابه وطنپرستان صدیق و خد متگزاران صادق مردم خود، در راه تحقق اهداف والای آن شهید بزرگ تا آخر خط به پیش میرویم.

یکبار دیگر مراتب تسلیت خود را به شما تجدید مینماییم

جاویدان باد اسطوره ی شهادت دکتور نجیب الله 

 

عبدالبشیر پیوستون

رییس تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج

 
 

>>>