پیام اعضای تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در هالند
بمناسبت دوازدهمین سالګرد شهادت دکتور نجیب الله

۲۷ سپتمبر نقطه عطفی درگسترۀ تقویم افکار و خاطرات مردم افغانستان ودرذهنیت جامعهء بین المللی است. درین روز مردی از سرزمین باور وایمان که شهرت شم سیاسی ونبوغ وی قلوب مردمان خسته ازجنگ را تسخیر نمود٬ مرزها را درنوردیده ودر افکار عامهء منطقه و جهان بازتاب نیرومند یافت٬ مرگ را مغلوب کرده و به بستر جاودانگی پیوست.

   باری دکتور نجیب الله یکی از بارزترین چهره های سیاسی قرن بیستم در آسیا است که مختصات سیاسی٬ اخلاقی و اجتماعی او را در کنار شخصیت های بزرگ جنبشهای وطنپرستانهء منطقه و جهان میتوان به داوری نشست.  پافشاری در سنگر اندیشه های مصالحهء ملی و استقلال اندیشی های سیاسی٬ نام این مرد بزرگ را بر تارک افکار عامهء منطقه و جهان جاودانه پیوند داد.

   دکتور نجیب الله بایک دید هوشیارانه به محتوای تاریخ و سیاست و بر بنیاد یک برخورد جدید سیاسی در کادر اصول تفکر نوین با تدویر دومین کنگرهء ح.د.خ.ا.٬ حزب وطن را در فضای مسلط اندیشه یی بنیاد گذاشت و در نتیجهء یک تلاش عظیم ودشوار توانست ارادهء میلونها انسان خسته ازجنگ هبنی بر انتخاب راه صلح را برتعصبات سیاسی و ایدیولوژیک حزب مرجح سازد.

   اندیشه های مصالحه ملی محصول عملی مراجعه به ارای مردم و درک استثنایی بودن لحظات تاریخی بود که مشارکت مردم در طرح و تدوین آن محور اصلی آنرا تشکیل میداد و بناً برهمین واقعیت بود که دفاع مستقلانه درغیاب نیروهای اجنبی متجاوز برصحت این اندیشه و سیاست مهر تایید گذاشت و مردم از سیاست که طرح و انتخاب نموده بودند مردانه دفاع نمودند و بر افسانه سقوط حاکمیت بعد از خروج قطعات نظامی اتحاد شوروی خط بطلان کشیدند.

   سیاست مصالحهء ملی شیرازهء قانونمند یک دید اگاهانه به روند تجارب تاریخی و عینیت شکل گرفته در محیط پیرامون مبارزات سیاسی است که با گذشت همهء این زمان هنوز منحیث یک الترناتیف معقول سیاسی درحل بحران امروز میتواند مطرح باشد. داکتر نجیب الله با طرح این سیاست وترک تمایلات سیاسی و ایدیولوژیک در حل بحران فراگیر ملی٬ حزب وطن را از انزوای دردناک بیرون کشیده آنرا بمثابه عامل ثبات درمحور اتحاد و همبستگی نیروهای ملی و دموکرات وهمه وطنپرشتان قرار داد. اکنون که بیش از یکنیم دهه از سقوط حاکمیت سیاسی حزب وطن و متحدین سیاسی ان میگذرد نام داکتر نجیب الله وسیاست مصالحهء ملی هنوز بر سر زبانها ودرقلوب مردم جاودانه حکومت میکند. حضور فعال وګستردهء حزب وطن ونیروهای معتقد به اندیشه های مصالحهء ملی با ګذشت هر روز به ضرورت مبرم سیاسی مبدل میگردند این بدان معنی است که حزب وطن هم حزب دیروز بود وهم حزب امروز است٬ ازینرو تشکیلات موقت انسجای اعضای حزب وطن٬ همه اعضای این حزب را به تشکل مجدد فرامیخوانند و تدویر کنگره حرب وطن را منحیث میکانیزم قابل ظرفیت برای تحقق این هدف مطرح میکند. جزایر پراگنده وجداشده از بدنهء حزب وطن راهی به جز رفتن بسوی یک ادرس مشروعبرای تعین جایگاه تاریخی حزب وطن یعنی رفتن بسوی کنګرهء حزب وطن ندارند. نهادینه ساختن اسناد مرامی٬ خطوط اساسی وظایف تشکیلاتی و سازمانی وتعین کادر رهبری جدید بر اساس معیارهای های قبول شده تشکیلاتی و طرح استراتژی رسیدن بمرز تعین جایگاه سیاسی حزب وطن از وظایف کنگره خواهد بود که در فضای بحث و تفاهم عمومی شکل میگیرد٬ تجربه دردناک افتراق سیاسی بوضاحت نشان داد که ارمان مشترک احیای خانواده بزرگ سیاسی حزب وطن نه با تعصب های مسولیت گریزانه سیاسی بلکه با پا فشاری برمسولیت های تاریخی ممکن است.

رفقای همرزم! اعضای پرافتخار حزب وطن.

صفوف رزمنده تانرا فشرده سازید٬ تعصبات وتصفیه حسابها را کنار بگذارید٬ خانوادهء باشرف وبزرگ تانرا احیا کنید٬ به اوارگی وخانه بدوشی های سیاسی خاتمه بدهید٬ خانهء ویران شدهء سیاسی تانرا بخاطر رنجهای فرزندان اوارهء آن به قصر پر شکوه وپر جلال مبدل سازید. عزت٬ شرافت وغرور همهء ماوشما فقط در زیر سقف این خانه میتواند مصوون باشد.

 

فرخنده باد دوازدهمین سالګرد شهادت دکتور نجیب الله و احمد زی
کمیته اجراییه شورای تشکیلات موقت اعضای حزب وطن ـ هالند

 
 

>>>