لمر  (مستعار)
له کابل څخه

وطن يا كفن

په وطن باندې قربان شوې ګران نجيبه
هر افغان ته ځكه ګران شوې ګران نجيبه

روغه جوړه په وطن كې ستا ارمان و
په د
ی لاره كې قربان شوې ګران نجيبه

د وطن  لپاره  تا  كفن  په  تن   كړ
ځكه اوس ته جاويدان شو
ې ګران نجيبه

ستا تګ لاره اوس ثابته په رښتيا شوه
ته دسول
ې قهرمان شوې ګران نجيبه

 
 

>>>