ک. کمال

د شهید نجیب الله له ویاړه ډک شهادت دولسم تلین ته ډالئ

شهید لمر

جنازه دشمعې ووته له کوره
لاړې خاورې مو پر سر شوې پتنګانو

میخانه مو دخیالونو شوله ړنګه
ګرځوئ ریښې لمنې اوس رندانو

دسبا ستوری یې وویشته په غشو
په زړه سختو٬ خدای منکرو فرعونیانو

د رڼا پر تن یې ګورئ چړې سرې کړې
تو لعنت٬ پدې تورمخو قصابانو

د تورتم په مله د لمر جنګ ته روان دي
مرګ او شرم پدغسو
جنګیالانو

د آسمان بې انصافۍ ته وینې ژاړم
په ګیدړ یې لوټ کړ کور د شنو زمریانو

په هغه ځاله کې ناست خیرن کارغان دي
پکې کور چې د ګوربت وه د بازانو

چې ارم و د پی مخو ښکلو حورو
اوس انګړ ده د شیشکو د پیریانو

لاړه هغه چې یې ناز په فلک پلوره
چې ګدا وه یارانه کې د یارانو

زه به څومره کړم را تول تنګه لمن کې
چې دې باغ د ښکلا ډک دی له ګلانو

یه د زړونو پر تخت ناسته بې رقیبه !
ته نجیب وې اوس نجیب د نجیبیانو

که په دعا د ګنهکاره کمال کیږي
په جنت کې شې سردار د جنتیانو

 
 

>>>