پیام کمیته حزبی تشکیلات موقت  انسجام  اعضای حزب  در هامبورګ

بمناسبت دوازدهمین سال شهادت دوکتور نجیب الله
سابق رییس جمهور و رییس هیت اجراییه حزب  وطن

ما اعضای تشکیلات موقت اعضای حزب وطن در هامبورګ بمناسبت دوازدهمین سال شهادت، شهید راه حق و عدالت، شهید راه صلح و مدافع استوار و راستین استقلال و حاکمیت ملی افغانستان  دوکتور نجیب الله زعیم ملی  کشور ما  که دریک توطیه سازمانیافته دشمنان مردم افغانستان  اعم از مداخله ګران خارجی و عوامل داخلی ان در  سپتامبر سیاه 1996 خلاف تمام موازین بشری، معیار های بین المللی حقوق بشر وخلاف رسوم و عنعنات اسلامی و افغانی  به شهادت رسید به همه رهروان سعادت و هواداران صلح و ترقی  مراجعه مینماییم۰ رهبر  ما بسیار داهیانه  هنګام که که مسولیت رهبری دولت و حزب وطن را بعهده داشت بار ها با صراحت لهجه از جهانګیر شدن تروریزم و بنیاد ګرایی و تباه شدن همه هستی و تمدن بشریت مخصوصآ افغانستان و کشور های منطقه بدست این  تبه کارن سیاه دل هشدار میداد۰ او همیشه میګفت که اګر تروریست ها و اکسترمیست های بنیاد اګر د ر افغا نستان به کمک جامعه جهانی سرکوب و متوقف نګردند، فردا انان توان و جریت انرا خواهد داشت تا دروازه های همه از جمله کشور های منطقه را دق الباب نمایند و در کشور ما حمام خون جاری نمییند۰

ما امروز میبینیم که در اثر بی توجهی جامعه جهانی این پدیده شوم در سراسر جهان چی غوغای بر پا کرده است۰ از جمله در کشور ما با وجود موجودیت قوتهای نظامی ناتو و امریکا هنوز هم نتنها جنګ متوقف نشده است بلکه  تقریبآ در همه کشور افغان کشته میشود و فرزندان صدیق این وطن در زیر پاشنه های خونین تروریزم و شاهان مواد مخدر از یک طرف و از طرف دیګر زیر بمباردمانهای کور قوای خارجی  به شهادت میرسند۰

 

 ما به شما افغانهای با غیرت و شهامت مراجعه میکنیم، 

با اتحاد و همبستګی خود نګزارید افغانستا ن عزیر بحیث بازیچه دست بیګانګان به خاک و خون کشانیده شد۰ از ترقی، تکامل، صلح، برادری و تفاهم میان تمام اقوام و ملیت های کشور با  عمل مشترک و غیرت افغانی درست همانطور که نجیب الله ګفته بود دفاع نمایید.


ما به شما اعضای حزب وطن مراجعه میکنیم

توان ما در همبستګی و تفاهم وقوت ما در وحدت و یګجا شدن است۰ بیایید  یکجا باهم در فضای دوستی و رفاقت به حزب خود به حزب همه ما (حزب وطن) مراجعه نماییمږ مجمع عالی حزب را تدوید و در اجرای تعهدات و رسالت خویش در برابر ملیت غیور افغانستان متحدانه عمل کنیم۰

تشکیلات موقت اعضای حزب وطن بار ها بدون خود مرکز بینی به مسله تفاهم و ګفتګو بین حزبی ها  در اسناد مصوب و بیا نیه های خویش تاکید کرده است۰ فردا تاریخ در رابطه به همه قضاوت خواهد کرد، ما راه خود راه با دوستان مشترک، با همه ای انانیکه تدویر کنګره حزب وطن را دارای نقش بی بدیل در پروسه انسجام مجدد اعضای ان میبینند ادامه خواهیم داد و تلاش خواهیم کرد تا حد اکثر با صعه صدر در روشنی رهنمود های جاویدان رهبر سیاسی – عقیدتی ما به این مامول دستیابیم.

روح همه شهیدان راه حق و عدالت شاد باد

کمیته حزبی تشکیلا موقت اعضای حزب وطن در شهر هامبورک –  جرمنی

 
 

>>>