حسین فرهنگ
  اطریش

اهداء به رهبر همیشه جاوید

نام تو در خاطره ها زیبا تر از همیشه

یاد تو تا ابد زنده در اندیشه ها

ترا هرگز به فراموشی نمیسپاریم

بسوی تو باز خواهیم گشت، گرچه ترا آمدنی سوی ما نیست

اما ما به تو برخواهیم گشت

ما بی تو، تنها میگزریم

تنها مثل باد از کرانه ای تاریخ

تنها مثل پرنده بی بال در آسمان تیره و تار 

نجیب ما

اندیشه هایت راهنمای نور است

و حال،

وقت آن است که از این حصار آهنین

که خود دور خویش ساخته ایم برون آیيم

وقت رها شدن از این قفس خود ساخته فرا خواهد رسید

و تو،

ای دلیر مرد افغان از اوج آسمان 

نظاره گر آن لحظه خواهی بود

روانت شاد، دست حق پشتیبان راهت

 
 

>>>