فقیر محمد ودان
کابل
- افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

به مناسبت دوازدهمین سالروز شهادت دوکتور نجیب الله
ر
ئيس جمهور اسبق و رئیس حزب وطن

 

آنسوی رنگ ها

فضا رنگین

و ،

رنگ ها جلوه میفروشند:

چه سرخ و سرخ تر از رود بار خون ،

و یا ،

سبزینه تر از دخمهء جامانده شلاق باالمعروف ،

بر مقدس پیکر مادر

و یا هم ،

شب سیاهی های سرمایه سالاری.

و آیا ،

ما درین رنگ ها؛

درین رنگین کمان قامت خمیدن ها

زخود بیگانه میگردیم ؟

نهیب اندرین نیرو

ما را ،

کنون آنسوی این رنگ ها

به عمق خویشتن ؛

آوای خودی های بیرنگی

 و ،

یک رنگی فرا خواند .

و ما :

ای تاجدار راه یک رنگی ؛

عیار پاکباز در محشر رنگین دوکانداران ؛

نجیب راستین پیمان یارانه ؛

ترا تصویر پیشکسوت ایمان قرار دادیم !

تویی پایا؛

 تویی پایا!

 
 

>>>