محمد انعام ـ هوتک

دوازده سال پس از غروب افتاب

   دوازده سال قبل درشب سیاه ۵ بر ۶ ماه میزان قلب بزرګ یک انسان نجیب جامعه ما دکتور نجیب الله وبرادر جوانمردش احمدزی اماج تیر شب پرستان قرار ګرفت وبه خاموشی ګرایید. همانګونه که نجیب الله شخصیت عادی نبود مرګ او نیز نمیتوانست عادی باشد. هموطنان ما که اینک کوله بار این همه غم واندوه ایکه در طی سی سال اخیر برشانه های ناتوان شان میکشند اکثر انرا از بی کفایتی رهبران ګوناګون میدانند که شاید از مردن برخی از انها نفس به راحت کشیده باشند ویا شاید هم درانتظار مردن هر چه زود تر رهبران باقیمانده اندوران باشند٬ اما مرګ نابهنګام وقبل از وقت نجیب الله که محض یک مرګ فزیکی نبوده که ظاهرآ به مرګ یک ارمان مینماید وتو ګویی با مرګ ان ابر مرد یک اندیشه ویک ارمان رخ درکفن کرده باشد هرچند این اندیشه وارمان ها زنده اند ورهروان راه سفید نجیب الله درفش انرا بدوش میکشند. میخواهم درین مختصر بیشتر ازخود درمورد نجیب الله نی بلکه از دیګران درمورد ان بګویم وبنویسم:

   هنګامیکه علیه نجیب الله وپلان صلح پنجفقره ای ملل متحد در اواخر ماه حمل ۱۳۷۱ کودتاه صورتګرفت ووی بالاجبار به دفتر نمایندګی ملل متحد در کابل پناهنده شد ودر نتیجه حاکمیت قرون وسطایی برکشور مسلط ګردید ومردم ما با سرعت نور به بزرګی وعظمت شخصیت نجیب الله هر چه بیشتر پی بردند تصادفی نبود که درهمان شبها وروزهای تاریک خبرنګار رادیو بی بی سی ضمن تبصره بروضعیت حاکم وشخصیت نجیب الله چنین ګفت اګر نجیب الله از دفتر نمایندګی ملل متحد درکابل بیرون ایند٬ مردم کابل اورا برشانه های خود به ارګ خواهند برد..

   همچنان درهمین زمان یک مامور عالیرتبهء ملل متحد بعد از ملاقات با ایشان ګفته بود اګر فردا در افغانستان انتخابات ازاد برګزار ګرددبرنده یګانه وبدون رقیب این انتخابات نجیب الله خواهد بود وبس.

   ادوارد شیوارد نادزی وزیر خارجه اتحاد شوروی وقت ضمن مصاحبه تلویزیونی هنګامیکه رییس جمهور ګرجستان بودند درمورد نجیب الله ګفتند من یازده بار با نجیب الله ملاقات داشته ام٬ هر بار با سوالهای زیاد با او مواجه شده ام اما قبل از انکه من سوالهای خود را مطرح مینمودم وی در صحبت هایش همه را جواب میداد٬ وی سیاستمدار بزرګ در منطقه کوچک بود.

   یک نویسنده انګلیسی که متاسفانه نامش را یاداشت نکرده ام درمورد نجیب الله مینویسد: (چون متن را به پشتو یاداشت نموده ام انرا به همین زبان مینویسم) هغه سم سړی وه٬ خو ناسم ځای او وخت کی واقع شوی و٬ دهغه که ښه سپړل زده و له هغی نه یی ښه ګنډل زده و٬ هغه چی څومره با دسپلینه و همغومره د نرم او مهربان زړه څښتن وه.

   فلیپ کاروین نویسندهء کتاب سرنوشت غم انګیز درافغانستان درمورد نجیب الله چنین اظهار عقیده مینماید درنتیجه چند صحبت با نجیب الله باید اعتراف کنم که از وطنپرستی او ملهم شدم طبعآ اکثر اوقات دلچسپی های خود را متبارز میساخت اما صادقانه باید ګفت که او نمیخواست افغانستان بدست متعصبین وبنیادګرایان بیافتد. اوبا چنان هیجان ونیرومندی درمورد افغانستان حرف میزد که مشکل بود باور کرد که یګانه دلچسپی او حفظ قدرت شخصی اش باشد...بی نهایت مجذوب نجیب شدم٬ درباره او هر قسمی بیاندیشیم باید بیان اتشین واستقلال سیاسی اورا تحسین کرد.

   محمد موسی توانا معاون سابق جمعیت اسلامی طی یک مصاحبه رادیویی خود درمورد سیاست نجیب الله میګوید من خودم درهمین لحظات خیلی قانع هستم که اګر ما همراه دکتور نجیب الله تا جاییکه من خبر دارم خیلی ګذشتها داشت بخاطر اسلام٬ به نفع اسلام٬ متحد میشدیم ما با این روز و این بدبختی ها روبرو نمیشدیم٬ من این ګپ را حالا می فهمم و درک میکنم٬ مګر اینکه چه چیز مانع شد٬ من فکر میکنم یک چند در صد نداشتن بعد نظر (دور اندیشی) ما و درعین حال تاثیر اضافه تر در صد را حکومت پاکستان باعث شد.

   محمد اسحق ګیلانی رییس شورای تفاهم و وحدت ملی افغانها با رادیو بی بی سی درطی یک مصاحبه خود درمورد سیاست اشتی جویانه نجیب الله چنین اظهار نظر نمود متاسفانه اواز اشتی ملی بسیار ناوقت بلند شد٬ واین وقتی بود که قوای روسی برامده بودند وبیګانه ها در تنظیم ها و مجاهدین به اندازه کافی نفوذ پیدا کرده بودند و مستقلانه کس نمیتوانست تصمیم بګیرد وګر نه یکی از اشتباهات که شد این بود که افغانها باید به اشتی ملی توجه میکردند.

   این به عنوان مشت نمونه خروار است که سیاست وشخصیت نجیب الله عمدتآ مخالفین دیروز وی چنین ترسیم مینمایند وبګذریم ازینکه مارشال فهیم بارها ګفته است که مادر دیګر در افغانستان فرزند مانند نجیب نخواهد بدنیا اورد. چنین شخصیت ها بملت اش ارتباط دارند ما نجیب الله را رهبر حزب خود نی بلکه او را بصفت رییس جمهور و قبل از همه خدمتګذار مردم نیازمند خود میشناسیم٬ وی با صداقت وایمانداری منحصربفرد در برابر کجرویها وکج اندیشیهای درون حزبی که تمرکز انحصاری قدرت را در دست یک حزب منظور داشتند مبارزه کرد٬ وی باور خود را به این نتیجه ګیری بارها درعمل به ازمایش و نمایش ګرفت که میګفت حفظ انحصاری قدرت و تلاش برای کسب انحصاری ان هر دو یکسان محکوم اند... قدرت مطلق فساد مطلق و حذف خشونت با دیګران به هر چیز میتواند برسد به جز به صلح وی با شجاعت که ممیزه شخصیتش بود از جاده وابستګیهای ایدیو لوژیک پا فراتر نهاد وهر انچه غیرملی٬ غیر افغانی ودرتناقض با ارزشهای اخلاقی ودینی مردم بود کنار ګذاشت٬ وی بدون شک قربانی سیاستهای ملی وبرګشت بخود است . نجیب الله شخصیت پرابعادی داشت وی مرد مدبر درزیر سقف٬ شجاع درمیدان وشخصیت بی همتا در زبان بود که وبسا ممیزات دیګر درشخصیتش اورا درنزد مردم خودما وجهانیان سزاوار تحسین وستایش نموده است٬ بزرګی وعظمت شخصیتهای سیاسی بیشترینه درینمورد متبارز میګردد که هنګامیکه اشتباه میکند نه تنها به ان اعتراف مینماید که دراه رفع وجبران ان عمل مینماید٬ وی باصداقت وصراحت در پیشګاه مردمش از اشتباهات حزب ودولت تحت رهبری اش حرف بمیان اورد٬ بزرګی نجیب الله مانند هر سیاستمدار سرخروی وبزرګ تنها دراعتراف بر اشتباه نبود بلکه بزرګی او درین بود که به سوال که حالا چی کنیم؟؟؟ پاسخ ارایه داشت وګفت مصالحه٬ مصالحه وبازهم مصالحه. اخرین حرفهای او بهد از اولین لحظات پناهنده شدنش در دفتر نمایندګی ملل متحد در کابل از طریق تیلفون به یک مقام حزبی چنین بود ما با پلان مللمتحد هستیم٬ هر حرکت مخالف ان خیانت است.

درود به روح پاک افتاب شهید ما دکتور نجیب الله

 

 

>>>