پیام اعضای تشكیلات مؤقت حزب وطن مقیم دنمارك
بمناسبت دوازدهمین سالگرد شهادت دوكتور نجیب الله
 
رئیس حزب وطن و رئیس جمهور پیشین افغانستان

           در طول زنده گی پر رنج ومشقت مردم وطن ما بسا رویدادهای رخ داده كه مردم ما میگفتند و میگویند كه ایكاش چنین نه میشد و این مردم بوده اند كه برای نتائج شوم چنین حوادث بهای گزاف پرداخته اند. گویا عاملین آن از مردم این وطن انتقام گرفته اند، كه یكی ازاین رویدادها سبوتاژ پلان صلح پنج فقره ای ملل متحد و در نتیجه آن سقوط حاكمیت جمهوری افغانستان و از هم پاشیدن حزب وطن و افتادن كشور در سلطه بنیادگرائی، تروریزم و مافیای مواد مخدر میباشد. و به شهادت رسانیدن دوكتور نجیب الله در یك توطئه بین المللی توسط این مثلث شیطانی و حامیان منطقوی و بین المللی آنها، وارد نمودن ضربه كاری بود به عمق این زخم خونین كشور كه تا امروز خون چكان است زیرا وطن عزیز ما نه تنها از حضور فعال یك نیروی سیاسی عظیم، فداكار، متعهدبه منافع ملی و مجهز با اندیشه افغانی بلكه از یك رهبر مدبر، خردمند، باتجربه و شجاع خود محروم گردید. و این همان نقطه اوج پلان های ضد افغانی دشمنان وطن ما بود كه بادستان سیاه اجیران چپ و راست آنها عملی گردید. و دیدیم كه در عدم حضور این نیرو و رهبر سرسپرده آرمان های مردم وطن، شهید داكتر نجیب الله كشور ما با چه فاجعه بزرگی روبرو گردید كه از آتش آن نه تنها همه هستی جامعه ما تباه گردید بلكه منطقه و جهان نیزاز آن در امان نماند.

اكنون كه هفت سال از حضور جامعه بین المللی در افغانستان میگذرد، صرف نظراز دستاورد های محدود در برخی عرصه ها، بحران كشورما نه تنها خاتمه نیافته بلكه ابعاد گسترده تری یافته و با تاسف اگر جلو آن گرفته نشود رخ به حوادث خیلی ها هولناك دارد.


رفقای محترم اعضای حزب وطن

بیائید در هر كجا كه قراردارید دوازدهمین سالگرد شهادت فرزند دلیر میهن و رهبر حزب وطن شهید داكتر نجیب الله را به تكانه نیرومند در راه تجمع دوباره ما به دور اندیشه انسانی و افغانی مصالحه ملی در حزب وطن با تدویر كنگره آن، تبدیل نمائیم. این نیاز جدی و تأخیرناپذیر زمان است 
حضور فعال دوباره حزب وطن در میدان سیاسی كشوربه مثابه حزب سرتاسری ملی و مجهز با اندیشه افغانی بحیث علم بردار مبارزه در راه صلح، آشتی ملی، دموكراسی، بازسازی و جامعه مدنی بدون شك تجلیل جاریه خواهد بود از شهادت همه شهدای راه وطن و شهید نامدار ما داكتر نجیب الله. در این راه بدون تردید پشتیبانی مردم وطن، نیروهای ملی و وطنپرست، همكاری صلحجویانه جامعه بین المللی و حمایت و هدایت رب العالمین (ج) با ما خواهد بود.

ما اعضای تشكیلات مؤقت حزب وطن مقیم دنمارك با گرامیداشت از دوازدهمین سالگرد شهادت رهبر محبوب ما آماده هر نوع ایثار و فداكاری در این راه هستیم

جاویدان باد خاطره تابناك شهادت دوكتور نجیب الله 
به پیش در راه تدویر كنگره حزب وطن

 
 

>>>