اعلامیه کمیته اجراییوی تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج

بمناسبت  دوازدهمین سال شهادت دوکتور
نجیب الله رییس جمهور اسبق  افغانستان و رییس
هیئت اجراییه  شورای مرکزی حزب وطن

اینک دوازده سال از شهادت سیاستمدار مبتکر و شجاع کشور رییس جمهور اسبق و رییس حزب وطن شهید داکتر نجیب الله میګذرد۰

نجیب الله  راد مرد شجاع ، مبتکر وطراح سیاست مصالحه ملی  بدست دشمنان مردم افغانستان خلاف تمام موازین و نورم های  حد اقل انسانی  به شهادت رسید۰ نجیب الله  ارمان جز صلح، ترقی و رفاه همګانی برای افغانها  نداشت۰ او  جاودانګی و بقای  تاریخی را در  معنی و جلایش اندیشه ها جستجو کرد۰  نجیب الله از موجودیت فزیکی به هر قیمت ممکن نفرت  داشت، او بخاطر اندیشه های انسانی اش زندګی کرد به ارمانها و تعهدات خویش در راه دفاع از حاکمیت  و نوامیس ملی و خوشبختی مردم افغانستان  وفادار باقی ماند و با شهادت پر افتخار خود درس تاریخی ازادی و فرزانګی را به نسل ها ی کنونی و اینده کشور  بجا ګذاشت۰

                 روحش شاد و خاطراتش جاویدان باد

ګذشت  زمان نتنها داکتر نجیب الله و اندیشه های اش را به فرا موش خانه تاریخ نسپرد بلکه با جلایش هر چه بیشتر به صحت وحقانیت این اندیشه ها صحه ګذاشت و امروز دوست و دشمن دیروز نجات خود و میهن مشترک مان را در ان میبیند۰

با توجه به رویداد های جاری، وضع در کشور هر روز متشنج تر و بحران در منظقه پهنا و وسعت بیشتر می یابد۰ سیر حوادث طوری است که اګر مهار شده نتواند افغانستان سریعآ به مرکز بحران کشانیده میشود که تاثیر مستقیم با لای وضع امنیتی و استقرار سیاسی در کشور  از خود بجا میګذارد۰ این وضیعت ګفتګو و تفاهم بین الافغانی را برای تامین وا ستقرار صلح در کشور را نتنها به ضرورت مبرم وحیاتی مبدل میسازد بلکه مقابله با تاثیرات فکتور های خارجی بحران منطقوی مستلزم توجه مضاعف است که قبل از هر چیز بایست مانع کشانیده شدن کشور به مرکز بحران منطقوی ګردد.

کمیته اجراییوی تشکیلات موقت انسجام  اعضای حزب وطن در خارج به تمام هموطنان صلح دوست و ترقی پسند،احزاب،سازمانها و شخصیت های مستقل مراجعه مینمایید:

بیایید دوازدهمین سال شهادت مبارز نسوه راه صلح و ترقی شهید نجیب الله را به تکانه جدی فعالیت هایبرای تفاهم بین الافغانی، استقرار صلح در کشور و جلوګیری از کشانیدن افغانستان به عمق بحران منطقوی مبدل سازیم.

 اعضای دلیر و باشهامت حزب وطن !

نګزارید تا با  توطیه ها و دسایس سیاسی تحت نام های مختلف از اتحا و همبستګی مجدد شما جلو ګیری نماییند، نیرو ما در وحدت و اتحاد نهفته است،  درست از همین موضع ما میتوانیم حضور دوباره خود را بحیث یک حزب نیرومند، متحد، ملی وسراسری و مرکز مطین دفاع از حاکمیت ملی، دمکراسی و اعمار مجدد افغانستان  تامین نماییم،  و به دشمنان سوګند خورده ملت افغانستان اجازه ندهیم تا با استفاده از پراکنده ګی اعضای حزب وطن به قتل و کشتارادامه داده و افغانستان را  بسوی  نابودی کامل سوق داده و به مرکز بحران  های تازه مبدل سازند۰ بیایید همه با هم  از طریق حمایت از مکانیزیم تدویر مجمع عالی حزب (کنګره)  به پراګنده ګی موجود  خاتمه دهیم۰

فقط پیمودن صادقانه و صمیمانه راه را که نجیب الله نشان دهی کرد عبور از  بحرا ن و نجات از تداوم انرا تظمین میکند.

تفاهم برای صلح، صلح برای ترقی و انکشاف

 
 

>>>