پیام

اعضای تشکیلات موقت حزب وطن مقیم بلجیم
بمناسبت دوازدهمین سالګرد شهادت دکتور نجیب الله
رییس حزب وطن ورییس جمهور پیشین افغانستان

اینک دوازده سال از شهادت بزرګمرد تاریخ معاصر کشور دکتور نجیب الله رهبر حزب وطن٬ رییسجمهور پیشین وبرادر جوانمردش شهید احمدزی میګذرد٬ ماخود را دراندوه ناشی از نبود این شخصیت بزرګ ورهبر ګرانمایهء خویش بافامیل محترم شان٬ اعضای حزب وطن وهموطنان شرافتمند ما شریک دانسته٬ به همه ای شان بمناسبت این ضایعهء جبران ناپذیر از بارګاه ایزد متعال صبر٬ استقامت واجر جزیل استدعا مینماییم.

شهادت دکتور نجیب الله یک استثنا٬ یک نقطهء عطف ویک تراژیدی دوران ماست٬ این حادثهء المناک درواقع حمله دشمنان افغانستان علیه شخصیت است که سودای جز اعاده صلح٬ انکشاف اقتصادی٬ اجتماعی وسرفرازی مردمش را در سر نداشت٬ شهادت نجیب الله بخش از سناریوی ضد افغانی بود که عمدتآ درخارج از سرحدات کشور طرحریزی ګردیده بود وبدست چند اجیر متحجر وبیګانه پرست به اجرا دراورده شد٬ نجیب الله قربانی سیاستهای ملی واشتی ګرایانهء خود است که با مزاج دشمنان دور ونزدیک مردم افغانستان سازګاری نداشت انطوریکه همین اکنون چانسهای ابادی وطن ما مطلوب طبع شیطانی شان قرار نګرفته ودرجهت بربادی وبهدر دادن ان دسیسه سازی مینمایند.

نجیب الله یک امکان٬ یک واقعییت ویک چانس خداداد بود که از طریق تفاهم بین الافغانی راه را بسوی وفاق ملی٬ صلح وابادی کشور باز مینمود وقبل ازهمه بهمین دلیل اماج تیر خصومت دشمنان تفاهم افغانها٬ صلح وابادی وطن ما ګردید.


دوستان محترم !

سیاست نجیب الله مبتنی بر مصالحه ووفاق ملی برخاسته از واقعیت سینهء تاریخ وهر هموطن ماست٬ مخالفت با ان هم درهمان وقت کار دشمنان افغانستان بود وهم دراینده به انها تعلق خواهد داشت.

مصالحه٬ وفاق ملی٬ صلح وانکشاف ارزشهای اند که با استفاده افزاری ازان نمیتوان به حد اقل نتایج رسید٬ رسیدن به این ارزشها تلاش٬ تحمل مشکلات وقربانی میطلبد٬ نجیب الله که این خطرات را بدرستی درک مینمود ٬ تصادفی نبود که پیوسته میګفت من حاضر هستم٬ قول دادم به ملت افغانستان که نه تنها از کرسی ومقام درصورتیکه صلح تامین شود که از جان خود هم میګذرم...

اعضای پرافتخار حزب وطن!

کشور لحظات حساس وسرنوشت ساز را از سرمیګذراند ٬ ادامهء پراګندګی دربین پیروان نجیب الله ومصالحه ملی ضریب مضاعف بر مشکلات وطن خواهد بود از نظر ما هیچ دلیل موجه برای ادامه دوری و فاصله از محور اشنا وخوشنام حزب وطن٬ شهید نجیب الله ومشی انساندوستانه مصالحه ملی وجود ندارد ما فقط با تکیه بر همین محور میتوانیم به نحوی شایسته وموثر نقش خود را دربسر رسانی رسالت ناتمام شده ما مبنی بر اعاده صلح٬ انکشاف اقتصادی واجتماعی بسررسانیم٬ این از نظر ما ادامه راه سفید نجیب الله است ٬ به باور ما بدون بسیج وسیع وګسترده اعضای حزب وطن درکنار سایر نیرو های ملی ٬ وطندوست وترقیخواه هیچ کار را نمیتوان به نفع مردم وکشور انجام داد درست بسیج همین طیف وسیع نیروها میتواند خلای موجود سیاسی را جبران نماید ٬ ولی قبل از همه کنارامدن اعضای حزب وطن برمحور فوق ازاولویتهاست که   از نظر مادعوت کنګره حزب وطن میتواند  درین راستا بحیث میکانزم معقول ومقبول کارساز باشد٬ دعوت ما ازکلیه پیروان صدیق راه نجیب الله که همانا راه مصالحه ووفاق ملی وانکشاف است اینست تا بدور اصل دعوت کنګره حزب وطن متحد ګردیده ونقش شانرا برای دوباره سازی خانواده بزرګ سیاسی خویش ادا نمایند.

جاودان باد خاطره شهید داکتر نجیب الله
همه٬ باهم درراه نجیب الله وحزب وطن به پیش

 

 

>>>