مصاحبه اختصاصی با محترم عبدالبشیرپیوستون

بمناسبت دوازدهمین سال شهادت دوکتور نجیب الله
رئیس جمهور فقید افغانستان و رئیس حزب وطن

 ګفتګو، صلح و تفاهم بین الافغانی ارمان - نجیب الله

 

خبرنګار ما با محترم عبدالبشیر پیوستون رییس تشکیلات موقت اعضای حزب وطن در خارج به مناسبت دوازدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله، سابق رییس جمهور افغانستان و رییس حزب وطن مصاحبه انجام داده است که توجه شما خوانندګان عزیز را به ان جلب مینماییم۰

 

س:   تا انجاییکه هموطنان ما بخاطر دارند تشکیلات شما محافل با شکوه بمناسبت دهمین  و یازدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله در آلمان و هالیند راه اندازی نموده بود٬ ایا تشکیلات موقت اعضای حزب وطن در نظر دارد که امسال نیز بر نامه های را به همین مناسبت ساز ماندهی نماید؟

ج :   ما به این واقعیت میبالیم که نجیب الله رییس حزب وطن بود  نجیب الله همزمان رییس جمهور کشور٬ مبتکر ورهبر اندیشهء مصالحهءملی ودر چار چوب همین اندیشه بوجود اورندهء چنان طرحهای سیاسی بود که ختم جنګ٬ اعاده صلح٬ بازسازی وانکشاف کشور را تضمین مینمود که بیشتر ازهمین جهت مورد مباهات ماست ودرست از همین موقف نجیب الله رهبر مردم افغانستان ورهبر  روشنفکران است که به صلح٬ بازسازی وانکشاف مبتنی بر ارزشهای مدنی ودموکراتیک باور دارند.

کنفرانس علمی-سیاسی بمناسبت دهمین سالګرد شهادت رهبر ما باوضاحت نشانداد که نجیب الله به همه مردم وبه همه روشنفکران افغان تعلق دارد وهنوز محور مناسب ومساعد کنارامدنهاست.

  سیر حوادث و بحران جاری در کشور غمزده ما هستی و بقای افغانستان را به خطر مواجه ساخته است.  ما مخصوصآ درین برهه ای استثنای تاریخ کشور خویش  نیاز جدی داریم تا   افکار و نظریات را مورد بحث و مذاکره قرار دهیم که بر بنیاد ان اعضای حزب وطن را از پراګنده ګی های سیاسی و تشکیلاتی نجات داده، زمینه های مطلوب و مساعد انسجام دوباره انها مساعد ګردد.  باور کامل داریم که  اندیشه ها وعقاید نجیب الله میتواند اساس استوار و مطمین برای این انسجام باشد. بدین منظور تصمیم ګرفته شد تا دوازدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله تحت عنوان – ګفتګو صلح و تفاهم بین ا لافغانی خطوط برجسته راه نجیب الله را  با نشر مضامین و تحلیل های سیاسی  از طریق مجموع امکانات نشراتی از جمله سایت های انترنیتی   برګزار نماییم۰ ما به همه اعضای حزب وطن چی متشکل و یا انانیکه تا هنوز در کدام تشکیلات سیاسی عضویت ندارند مراجعه نموده و تفا ضا داریم تا  با سهم ګیری فعال خویش  درین پروسه، نقش و دین ملی و تاریخی خود را بخاطر تسریع پروسه انسجام مجدد اعضای حزب وطن و تدویر مجمع عالی ان ادا نماییند.

س:   شما ګفتید که نجیب الله رهبر اندیشه و سیاستی  بود که  محتوای اصلی انرا تفاهم بین الافغانی، قطع جنګ و برادر کشی، باز سا زی و اعمار مجدد افغانستان تشکیل میداد و دریک کلمه  در روشنی تحقق این سیاست ها مسایل افغانستان  میتوانست راه حل صلح امیز خود را دریابد اما درتمام دورهء زعامت ان شهید والا مقام جنګ  با مخالفین  ادامه داشت.ایا این یک پارادوکس نیست؟

ج:    واقعیت اینست که حوادث که در نتیجه سقوط دادن رژیم جمهوری سردار محمد دادو بر ملت افغانستان و از جمله بر حزب دموکراتیک خلق افغانستان تحمیل شد یکی از صفحات درد ناک و خونین تاریخ معاصر افغانستان را تشکیل میدهد اګر ما از توضیحات مفصل و همه جانبه در رابطه با این مقطع تاریخی بګذریم (بدون شک بررسی  ان مطمح نظر این مصاحبه نیست) مسلم اینست که تلاش برای برهم زدن نظام امنیتی کشور ما  قبل ازحاکمیت ح۰د۰خ۰ا اغاز ګردیده بود۰بعد از کودتای ثور روند نوسازی جامعه  بربنیاد تعهد ات ایدیولوژیک و وابسته ساختن یک جانبه ساختار های اقتصادی، اجتمای، و نظامی افغانستان، کشور ما را به مرکز تقابل و نقطه داغ جنګ سرد مبدل نمود. بدلایل مختلف از جمله به بهانه جلوګیری از صدور چنین تغیرات به کشور های همسایه،با مصرف ملیارد  ها دالر و روبل مداخلات صریح و علنی قدرت های جهانی و کشور های رقیب منطقوی در امور داخلی افغانستان تشدید یافت و  ملت ما   به عنواین مختلف به جنګ برادر کشی و تباه کن کشانیده شد که این خود یک مبحث جداګانه است. بنآ نجیب الله جنګ را اغاز نکرده  بلکه وی این جنګ را از ګذشته به ارث برده بود. منطق ظهور نجیب الله بحیث زعیم ملی افغانستان  ازهمینجا ناشی میګردد زیرا نظام فکری قبل ار نجیب الله جنګ  را صرف نظر از نتاییج خونبار ان یګانه امکان برای نابودی دشمن و  وسیله پیروزی خود میپنداشت. نجیب لله دراوج  چنین بحران و بن بست زعامت کشور را بدست ګرفت و با طرح  سیاست مصالحه ملی   و با ارمانهای دموکراتیک، اسلامی و انسانی، ملی، صلح خواهانه و مردم ګرا ندای قطع جنک برادر کشی و تامین صلح و امنیت برای هر افغان را بلند کرد. نجیب الله با شهامت  مسله صلح را به شعار اصلی حزب و دولت جمهوری افغانستان مبدل ساخت و   تحقق انر ا بحیث ارمان ملی هر افغان در راس و ظایف خود قرار داد و با ان بدون در نظر داشت تنګنا ها و محدویت های حزبی برخورد نمود اما باکمال تاسف  برنامه های نجیب الله با سبو تاژا ګاهانه مخالفین که تامین صلح و موجودیت یک افغانستان واحد، دارای حاکمیت و هویت ملی را مخالف نظام و دستګاه فکری عقیدتی خود میدانستند مواجه شد۰ سرکردګان افراطی و دشمنان اشتی نا پذیر مردم افغانستان ادامه جنګ رابه حیث یګانه ګزینش برای بقا ی خود وتامین سلطه حمایت ګران بین المللی و منطقوی خود انتخاب کردند. به این ترتیب دولت جمهوری افغانستان  بخاطر بوجود اوردن شرایط مساعد و تامین شرایط  زندګی صلح امیز و دفاع از حاکمیت ملی سرزمین واحد افغانستان مجبورآ دست به فعالیت های محاربوی دارای خصلت  تدافعی میزد. نجیب الله به این باور بود که اګر مخالفین میخواهند برما جنګ راتحمیل نمایند (که چیز دیګر جز ان نداشتند) ما باید در میدانهای جنګ برانها صلح را تحمیل نماییم لذا  به جريټ  میتوان ګفت که تحرکات نظامی انجام شده توسط قوای مسلح  جمهوری افغانستان وسیله ای بود  درخدمت صلح وتحمیل صلح برجنګسالاران  ونه چیز دیګری. هموطنان ما شاهد اند که مقاومت دولت جمهوری افغانستان وقوای مسلح پر افتخار ان به رهبری داکتر نجیب الله اکثریت قریب به اتفاق مخالفین مسلح را به قبولی پلان صلح ملل متحد وا داشته بود واګر دست های اشکار وپنهان قدرت های خارجی و عوامل داخلی ان  پلان بنج فقره ایی صلح  سازمان ملل متحد رااز عقب  به خنجر نمیزد دیګر افغانستان چهره ای امروزی را نداشت. اعتقاد راسخ داریم که اندیشه های مبتنی بر مصالحه ملی نجیب الله برای حل وفصل مسایل متراکم همین امروز افغانستان نیز دارای اصالت وکفایت بی بدیل است.

س:   اسناد تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن مانند همیشه  بیانګر تمایل شما به ګفتګو٬ تفاهم و کنار امدنهاست اما با برخی استثناآت٬ سوال درینجاست که  دکتور نجیب الله بخاطر تأمین صلح در کشور به همه افغانها  مراجعه میکرد و به اصطلاح خودشان از شاه تا ګدا را دعوت مینمود تا بدور دسترخوان افغانی بنشینند ومسایل افغانی را با وسایل افغانی حل وفصل نمایند، اما شما  چرا و به چی هدف برای تفاهمات و  کنار امدنها استثنا آت را قایل هستید؟ ایا این خود بیانګر برداشت دوګانه شما از عقاید رهبر سیاسی تان نیست؟

ج :   قبل ازینکه به سوال شماپاسخ ارایه نماییم میخواهم به نکته ای که بعضآ سوء تفاهمات ایجاد میکندو در سوال شما نیز به ان اشاره  شده است بپردازم.  ما با دقت تمام متوجه هستیم که تلاش های اګاهانه جریان دارد تا شهید نجیب الله را به یک بخش اعضای حزب   و یا یک قوم محدود سازند. خوشبختانه تاریخ زندګی شخصی و سیاسی  وی چنان زلال و شفاف است که با حفظ این همه تلاش های مذبوحانه امروز  شهید داکتر نجیب الله در تمام نقاط افغانستان  از شما ل  تا جنوب و از شرق تا غرب  بحیث  ناجی صلح  و اخوت و تفاهم به حیث مبارز سر فراز تاریخ معاصر افغانستان مورد احترام است و  فوتو هایش تقریبآ در همه جا از قندهار تا پنجشیر، ار ننګرهار تا بلخ بامی، از نورستان تا  هرات باستان و از بامیان تا پکتیا بر دیوار های  افغانها اذین  بسته است داکتر نجیب الله  در مقام  ریاست جمهوری و ریاست حزب وطن رهبر سیاسی دولتی و متعلق به همه مردم افغانستان و از جمله همه ای اعضای  حزب وطن  است.         

و اینک در باره بخش اصلی سوال شما:

 شهید نجیب الله بحق  حل مسله افغانستان را با وسایل افغانی بدون استثنا با مشارکت همه افغانها  بسیار داهیانه مطرح میکردند۰ در شرایط  حاکمیت جمهوری افغانستان   بیلانس سیاسی بسود ترقی و تکامل جامعه   حرکت صعودی داشت و معیار برای مصالحه صرف  تامین صلح سراسری ،انکشاف  ، ترقی و اعمار مجدد کشور مد نظر ګرفته شده بود. در چنین شرایط  ضروری پنداشته میشد تا از همه نیرو ها از چپ ګرفته تا راست دعوت ګردد تا  در قطع جنګ، و تسریع پروسه تکامل جامعه نقش خویش را  ادا نمایند. ما دقیقآ تلاش داریم تا فکتور های فوق را در سیاست ها خویش مد نظر داشته باشیم و این بدان معنی است که معیار هر نوع ګفتګو و تفاهم، تعهد مشخص و صریح ارمان تامین صلح ،احترام به حاکمیت ملی افغانستان واحد و قبول حرکت بسوی تکامل و اعمار جامعه مدنی خواهد بود.

بیبنید همه ما تجارب غنی و افتخار امیز زمان عضویت خویش در ح۰د۰خ۰ ا را پشت سر ګذاشته ایم، بیشترین  بخش حیات سیاسی ما در ح۰د۰خ۰ا  ګذشته است ما بسیار واقعبینانه در مورد ګذشته های سیاسی خود برخورد مینمایم، با وجود تبلیغات ناجوانمردانه عده ای از بازیګران معامله ګر سیاسی که صرف در محافل شخصی و خودی بنام حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهبران ان سخنرانی میکنند و با سوء استفاده از احساسات پاک از اعتقادات شریفانه اعضای حزب دوکان های سیاسی باز  نموده اند اما هیچګاه حاضر نیستند علنآ و در اسناد مصوب به تعلق تشکیلاتی – سیاسی خویش به ح۰د۰خ۰ا اعتراف نماییند، تشکیلات موقت این افتخار را دارد که  با صراحت تمام حزب خویش (ح۰د۰خ۰ا) را بحیث ګذشته  تشکیلاتی خود و حزب وطن را بحیث اینده سیاسی خود اعلام نمایید هم اکنون نیز باورمان آنست که اکثريتِ قریب به تمام اعضای حزب دموکراتيک خلق افغانستان برحق تبلورعصاره فرهنگ متمدن و وطنپرستانه افغانستان معاصرمحسوب ميگردند.

ما بار ها  در اسناد مصوب خود اعلام کرده ایم که تشکیلات موقت  بخش از حزب وطن است نه مجموع ان. تشکیلات در نخستین فراخوان خویش (۵ جنوری ۲۰۰۲) از همه اعضای حزب دعوت نمود تا در تفاهم و ګفتګو باهم بدون خود محوری و تلاش های منفعت جویانه تشکیلاتی شیوه ها وو سایل هدفمند را مورد بحث قرار دهند که در نتیجه ان تمام اعضای منفرد و جزایر  جدا شده از بدنه حزب وطن در نشست مجمع عالی حزب (کنګره) در مورد سرنوشت حزب خود   در فضای رفیقانه و دمکراتیک تصمصم ګیری نمایید. یکبار دیګر تاکید مینماییم که تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن از لحاظ تشكیلاتی خود را تمام حزب وطن نمیداند بلكه بخشی از آن بوده امااز لحاظ  سیاسی ـ نظریاتی  معتقدترین ووفادارترین ادامه دهنده سیاست ها و راه حزب وطن است.

بدنترتیب تشکیلات موقت با استفاده از هر امکان، پیګیر و صادقانه بدون خود محور ی و سوء استفاده های تشکیلاتی  ندای تفاهم و ګفتګو ی  حزبی ها با حزبی ها را بلند کرده است.  میخواهم درینجا تاکید نماییم که  ما حاظر هستیم  با همه مخصوصآ یکجا با جزایر جداشده  از بدنه حزب به سوی مجمع عالی حزب حرکت نماییم  این تعهد  ما در برابر اعضای حزب ماست، اما حساب انانرا که متهم به خیانت در برابر ملت افغانستان اند ازین پروسه جدا میدانیم، ضروری است تا ګفته شود که راه را که ما انتخاب کرده ایم دشوار و طولانی بوده و مهمتر از همه تجربه و امکا نات ما برای انسجام دوباره اعضای حزب (حزب وطن) که در اثر توطیه های خارجی و عوامل درونی بحیث تشکیلات مرکزی  از هم پاشیده است محدود  است. اعتراف میکنیم  که در اغاز را ه در بعضی موارد ارزیابی ها و قضاوت ها نه چندان دقیق انجام داده ایم  به قول معروف... ما جستجو ګران خسته ګی نا پذیر حقیقت و شاګردان مدرسه زندګی هستیم. دربرخی ازموارد مانند نجیب الله نیاندیشیده ایم٬ مشکل ما اینست که هنوز از نجیب الله فاصله داریم  برای ماکمال مطلوب خواهد بود تا خود را به نجیب الله برسانیم .

با درک این همه دشواری ها ما برای رسیدن به هدف (تدویر کنګره حزب وطن) کمر همت بسته  ایم،  درین راه با همه خواهیم رفت اما برای هیچکس توقف نخواهیم کرد.

ما باور کامل داریم که روند وحدت حزبی ها و پیوست مجدد خانواده بزرګ سیاسی ما روز تاروز  به یک امر اجتناب نا پذیر مبدل میګردد۰ ما   مبارزه دشوار اما افتخار امیزی را در پیشرو داریم  این مبارزه را با کلتور عالی  سیاسی، درایت و حوصله مندی و دلسوزی تمام نسبت به فرد فرد از اعضای  حزب ادامه خواهیم داد۰۰ کمیته اجراییوی و شورای تشکیلات موقت تقر یبآ در هر نشست  توجه  خود  را به این  مسله   مبذول داشته است.

جلسه شورای تشکیلات موقت که بتاریخ دهم ماه می سال جاری تدویر یافت یکبار دیګر مسله وحدت دوباره اعضای حزب و تدویر کنګره انرا مورد بحث جدی و مسولانه قرارا داد. 

ضروری میدانم که خوانندګان محترم این مصاحبه و مخصوصآ اعضای حزب وطن را دقیقآ به فیصله نامه جلسه اخیر شورای تشکیلات موقت  جلب نمایم:

 (جلسه برپایه تجارب حاصله ازعملکرد تشکل های متعدد جدا شده از بدنه حزب وطن به این نتیجه رسید که تشکل های جدید، نه تنها نتوانستند  اعضای پراګنده حزب وطن راچی از لحاظ سیاسی و چی از لحاظ تشکیلاتی دو باره منسجم نمایند، بلکه بر عکس عملکرد آنها زمینه های مساعد برای  پراګندګی مزید و تعمیق اختلافات میان آنها را بوجود آورده است. خوشبختانه طی ماه های اخیر گرایش رشد یابندۀ در میان اعضای حزب وطن در پشتیبانی از تدویر کنگرۀ این حزب  محسوس تر میگردد. تبارز روبه افزایش این گرایش مؤید این  حقیقت است که  تدویر کنگرۀ حزب وطن میتواند زمینه های رفع  بحران تشکیلاتی، سیاسی میان اعضای حزب وطن را مساعد سازد.

جلسه با اکثریت قریب به اتفاق آرأ، فیصله نمود تا تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن با صراحت اعلام نماید که حزب وطن و آرمانهای آن معرف وضیعت موجود  سیاسی ـ تشکیلاتی ما است. ما به چنین هویتی سیاسی ـ تشکیلاتی افتخار میکنیم و می باید با تامین وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی همۀ آن همرزمانیکه به حزب وطن متعهد و وفادار اند، با آنان و همراه شان  برای مشروعیت کسب این نام پر افتخار تلاش و مبارزۀ مشترک نمائیم...).

س:   اګر مع الوصف ارزو ها و  نیات شما جزایر جدا شده از بدنه حزب وطن نخواستند و یا تحت فشار های نتوانستند به پروسه تلاش ها برای تدویر مجمع عالی حزب وطن (کنګره) بپیوند ند، در انصورت موقف شما در برابر انها چی خواهد بود ؟

ج:    ما دلایل فراوان داریم که ادامه حرکت به محور های متعدد قبل از همه خود جزایر جدا شده از حزب وطن را به بن بست کشانیده است، بخصوص در ازدحا م کنونی احزاب سیاسی در کشور به ادرس های نا معلوم و ناپیدا مبدل ګردیده اند۰

حزب وطن حتی در زمان که قدرت سیاسی رادر اختیار داشت به این واقیعت اعتراف نموده بود که غلبه بر بحران چند جانبه کار یک و یا چند حزب نیست و باید برای مهار کردن ان، ایتلاف ها و اتحاد های وسیع و ګسترده ایی سیاسی و اجتماعی متشکل از همه روشنفکران متعهد به ترقی، تکامل  و دموکراسی بوجود اید ، در حال که برای رفع بحران محدود ساختن محور ها مطرح است، فرار از مراجعه دوباره به حزب وطن بحیث جریان وسیع متشکل، ملی و سراسری یک اشتباه سیاسی خواهد بود.

ما با وجود انکه در دسترسی به این مامول مایوس نشده ایم و لی بهر صورت انرا یګانه شرط همکاری نیز نمیدانیم، یقینآ  محور ها و مکانیزم های غیر از محور حزب واحد نیز برای همکاری وجود دارد، که ما انرا در نظر داشته و قبل از همه انرا در مورد جزایر جدا شده از بدنه حزب وطن بمنظور تامین مساعی مشترک در تحقق ارمانهای مشترک بکار خواهیم بست.

 
 

>>>