د ۲۰۰۸ کال د سپټمبر ۱۵
ب. مؤمن

د ډاکتر نجیب الله د دولسم تلین په مناسبت

خاطره

ستا خاطرې

د ځمکې په ذهن کې ځلیږي   

ته لمر یې

خو نه په آسمان کې

ولې د خلکو په زړونو کې

کاشکی ټول ستوري 

لکه تا

مهربان وای

او

تل ځلاند

 
 

>>>